Eigen bijdrage Wmo 2019

Iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening (zoals hulp in de huishouding of dagbesteding) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet hiervoor een eigen bijdrage betalen. Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat verandert er in 2019 voor de eigen bijdrage?

 • Het CAK kijkt niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
 • Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken.

Wat zijn de uitzonderingen:

 • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
 • Mensen onder de leeftijd van 18 jaar.
 • Wanneer de kosten van de zorg of ondersteuning in een periode lager zijn dan € 17,50. In dat geval betaalt U alleen deze kosten.
 • Wanneer u al een bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden.
 • Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor een financiële tegemoetkoming in verband met verhuizen betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor automatische deuropeners in een gemeenschappelijke ruimte betaalt u geen eigen bijdrage.
 • De gemeente kan sommige inwoners in uitzonderlijke situaties vrijstellen van de eigen bijdrage.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u door naar het CAK

Eigen bijdrage voor beschermd wonen intramuraal (zorg in natura)

De eigen bijdrage voor Wmo beschermd wonen intramuraal (zorg in natura) wordt op dezelfde manier berekend als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Hierin verandert het volgende:

 • In 2019 wordt de vermogensinkomensbijtelling gehalveerd van 8% naar 4%.
 • Voor nieuwe verzekerden of cliënten geldt dat de overgangstermijn van de lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage verandert van zes naar vier maanden.
 • In 2019 mag het CAK voor beschermd wonen intramuraal met terugwerkende kracht tot 12 maanden een eigen bijdrage vaststellen. In 2018 is de termijn nog 36 maanden.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Of krijgt u de begeleiding thuis? Dan betaalt u hier in 2019 de eigen bijdrage voor van maximaal € 17,50 per 4 weken.