Eigen bijdrage Wmo 2020

Iedere inwoner die gebruik maakt van een maatwerkvoorziening (zoals hulp in de huishouding of dagbesteding) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Die bijdrage wordt ook wel het abonnementstarief genoemd.

Wat verandert er in 2020 voor de eigen bijdrage (Wmo)?

 • Wmo-klanten betalen een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
 • De maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand geldt per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen € 19,-
 • Vanaf zorgjaar 2020 wisselen alleen gemeenten en het CAK gegevens uit. Zorgaanbieders leveren over zorgjaar 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK. Wel leveren  zij in 2020 nog gegevens aan over zorgjaar 2019.

Beschermd wonen (in natura, intramuraal) en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief.

De uitzonderingen:

 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één persoon  nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
 • Mensen jonger dan 18 jaar.
 • Wanneer u al een bijdrage betaalt voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden.
 • Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor een financiële tegemoetkoming in verband met verhuizen betaalt u geen eigen bijdrage.
 • Voor automatische deuropeners in een gemeenschappelijke ruimte betaalt u geen eigen bijdrage.
 • De gemeente kan sommige inwoners in uitzonderlijke situaties vrijstellen van de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen intramuraal (zorg in natura)

De berekening van de eigen bijdrage voor Wmo beschermd wonen in een instelling (zorg in natura) blijft hetzelfde en wordt op dezelfde manier berekend als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Lees hier meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Of krijgt u de begeleiding thuis? Dan betaalt u hier in 2020 ook de eigen bijdrage voor van maximaal € 19,00 per maand.

Wilt u meer weten over de wijzigingen?