Regelen belastingzaken

De uitvoer van de regelingen rond gemeentelijke belastingen wordt uitgevoerd door BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt ieder jaar onroerendzaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft, of als u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond heeft of gebruikt.

 • De WOZ-waarden van alle panden in Nederland zijn openbaar. U kunt deze inzien op de landelijke site www.woz-waardeloket.nl
  (U leest hier meer over in het bericht op de site van BsGW)
 • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag.
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
 • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op uw aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting. Voor een kopie van uw aanslagbiljet kunt u terecht op uw persoonlijke pagina.
 • De Rijksoverheid geeft meer informatie over de WOZ.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting? Dan kunt u bezwaar maken via uw persoonlijke pagina.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of heeft u andere vragen?
We raden u aan eerst te bellen met de belastingtelefoon van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen via telefoonnummer 088 - 842 04 20.

 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde ben.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald.

Kwijtschelden

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belasting misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding.

 • U kunt kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond.
 • U kunt kwijtschelding krijgen als uw inkomen gelijk is of lager dan de bijstand. Lees meer over de voorwaarden voor kwijtschelding op bsgw.nl.

Betalingsregeling

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld? En komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Probeer dan eerst te betalen met automatische incasso.

Lukt dat niet? Vraag dan een betalingsregeling aan via uw persoonlijke pagina. U kunt ook bellen naar de BsGW, 088 - 842 04 20.