Tegelen, Geldersebaan 36a en 38a

Publicatiedatum: 
25-09-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerp bestemmingsplan Geldersebaan 36a en 38a, Tegelen.

Het ontwerpbestemmingsplan ziet op de realisatie van twee levensloopbestendige woningen aan de Geldersebaan 36a en 38a te Tegelen.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 25 september 2019 tot en met dinsdag 5 november gedurende zes weken op werkdagen in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo, voor eenieder op afspraak ter inzage. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

De bekendmaking vindt eveneens plaats in de Staatscourant. De digitale versie is hier in te zien. 
Daarnaast is de digitale versie in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0983.BP201819GELDERSEBN-0N01.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Deze zienswijze(n) moet(en) uw naam, adres en registratienummer bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.