Venlo, Maasbreeseweg 286-296 en Schansheideweg 22

Publicatiedatum: 
4-10-2019

Vastgesteld bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt in het kader van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het vastgestelde bestemmingsplan Maasbreeseweg 286-296 en Schansheideweg 22  te Venlo.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot uitbreiding van de paardenkliniek aan de Maasbreeseweg 286-296 en sanering van het IV-bedrijf op de compensatielocatie Schansheideweg 22 te Venlo.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 gedurende zes weken op werkdagen in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo, voor eenieder op afspraak ter inzage. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

De bekendmaking van het bestemmingsplan vindt eveneens plaats in de Staatscourant. De digitale versie is hier in te zien.
Daarnaast is de digitale versie in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0983.BP201720MAASBRW286-VA01.           

Beroep

Er kan gedurende een termijn van zes weken vanaf de dag na terinzagelegging alleen nog beroep worden ingesteld door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking de dag na het einde van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders van Venlo maakt bekend dat zij hebben besloten een hogere waarde vast te stellen voor geluidsbelasting in het kader van de Wet geluidhinder. 

Een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht, kan gedurende de periode van 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van hogere waarden treedt op de dag na bekendmaking in werking.