Venlo, plan IJsvogelstraat

Publicatiedatum: 
16-10-2019

Vastgesteld bestemmingsplan IJsvogelstraat en vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Venlo maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de terinzagelegging bekend van:

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan IJsvogelstraat (IMRO nummer NL.IMRO.0983.BP201802IJSVOGEL-VA01).

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 34 grondgebonden, levensloopbestendige, sociale huurwoningen op een voormalige schoollocatie begrensd door de Waterhoenstraat, de Kraanvogelstraat, de Lepelaarstraat en de huidige woonbebouwing die binnen dit blok gelegen is. Daarnaast maakt het naastgelegen park onderdeel uit van het plan. Dit park zal opgewaardeerd worden door het om te vormen van een introvert naar een extravert park met meer openheid en toegankelijkheid.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 oktober tot en met 28 november 2019 ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd: 

  • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt   u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077
  • via elektronische weg: de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met het volgende identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201802IJSVOGEL-VA01 

Gedurende de periode van 18 oktober tot en met 28 november 2019 kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids-)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben in het kader van het vaststellen van het  bestemmingsplan IJsvogelstraat bij besluit van 4 september 2019 voor 16 woningen hogere waarden als bedoeld in artikel 110c Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) vastgesteld.

Dit besluit ligt samen met het bestemmingsplan van 17 oktober tot en met 28 november 2019 ter inzage in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077.

Het besluit met bijbehorende bijlage kunt u hier digitaal raadplegen.

Een belanghebben de die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht, kan gedurende de periode van 18 oktober tot en met 28 november2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van hogere waarden treedt op de dag na bekendmaking in werking.