Venlo, Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 en notitie Reikwijdte en Detailniveau

Publicatiedatum: 
11-04-2018

Inzage Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 en inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor milieueffectrapportage Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo (MMMV)

Burgemeester en wethouders van Venlo maken bekend dat een tweetal documenten ter inzage worden gelegd:

 1. Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050;
 2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo.

Inleiding

Als gevolg van klimaatverandering moet nog meer dan we zijn gewend rekening worden gehouden met hogere waterstanden in de Maas. Ter hoogte van de Maas bij Venlo is sprake van een urgente waterveiligheidsopgave en een urgente ruimtelijk-economische opgave. De ruimtelijk-economische opgave betreft zowel de industriehaven en de jachthaven op de westoever alsook de oostoever met kansen voor landschap, natuur en recreatie. De centrale vraag voor de toekomst is: Hoe zien we in de toekomst de woon- en leefomgeving, in combinatie met een meer natuurlijke rivier en veiligheid bij hoogwaters?

Kernopgaven van het project Meer Maas Meer Venlo

De kernopgaven van het project zijn:

 • Hoogwaterveiligheid
  Het voldoen aan de waterveiligheidsnormen (2017) van de dijktrajecten Venlo-Velden en Blerick/Groot Boller door dijkversterking, dijkverlegging en/of nieuwe keringen.
  Behoud van het bergings- en stroomvoeringsgebied voor de Maas en het realiseren van waterstandsdaling door rivierverruiming
 • Ruimtelijk-economisch 
  Het mogelijk maken van het ontwikkelen en uitbreiden van de industriehaven. 
  Het uitbreiden van het toeristisch-recreatief netwerk en het faciliteren (inclusief jachthaven) en ontwikkelen van natuur in combinatie met een recreatief uitloopgebied aan de oostoever bij Venlo-Velden.

1. Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050

De verandering in de woon- en leefomgeving als gevolg van de klimaatverandering biedt de mogelijkheid ook andere opgaven in het gebied aan te pakken. De toekomstschets Meer Maas Meer Venlo geeft een antwoord op de vraag hoe we in de toekomst de woon- en leefomgeving, in combinatie met een meer natuurlijke rivier en veiligheid bij hoogwaters, zien.

Plangebied toekomstschets

Het plangebied waarvoor maatregelen worden bedacht betreft grofweg de industriehaven in Blerick en de weerden tussen Venlo en Velden.

Doelen van de toekomstschets

De toekomstschets is een wensbeeld voor de toekomst van een deel van het Maasdal aan de noordzijde van de gemeente Venlo. Het is een vertaling van de wensen uit het gebied. Het wensbeeld kan in vier duidelijke statements worden samengevat:

 • vergroot de natuurlijke contrasten van het Maasdal 
 • intensiveer het contact met de Maas
 • schep voorwaarden voor meer Maasdalnatuur
 • realiseer hoogwatermaatregelen (dijken en ruimte) met ruimtelijke kwaliteit.

Inzage van de toekomstschets

De toekomstschets ligt vanaf 12 april 2018 gedurende zes weken (dus tot en met 23 mei 2018) analoog en digitaal ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd:

 • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoon 14077
 • digitaal is de toekomstschets hier in te zien.

Indienen inspraakreacties met betrekking tot de toekomstschets

Iedereen heeft de gelegenheid om met ingang van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 inspraakreacties over de toekomstschets in te dienen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij:

 • burgemeester en wethouders van Venlo, ter attentie .v. de heer L. Rooden, Postbus 3434, 5902 RK Venlo (telefoon 077-359 6529), onder vermelding van Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050.

Inspraakreacties kunnen niet per e-mail worden ingediend.
Voor het kenbaar maken van mondelinge reacties kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de contactpersoon van Venlo.
De toekomstschets mondt uiteindelijk uit in een ontwerp-structuurvisie, waarin een zogenaamd voorkeursalternatief wordt opgenomen. De inspraakreacties met betrekking tot de toekomstschets worden betrokken bij de opstelling van de ontwerp-structuurvisie. Het voorkeursalternatief is een samenhangend geheel van hoogwatermaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Te zijner tijd wordt openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie met bijbehorende bijlagen en kunnen daartegen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 18 april 2018 vindt over de toekomstschets en de NRD een inloopbijeenkomst plaats in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo, vergaderruimte 1.11. De avond begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. U kunt vrij binnenlopen.

2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo

Ter voorbereiding op een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De raad van de gemeente Venlo is voornemens voor de ontwikkeling van Meer Maas Meer Venlo een structuurvisie voor haar grondgebied vast te stellen.

Scope van het milieueffectrapport

Voor de scope van het MER wordt uitgegaan van de hiervoor geformuleerde kernopgaven alsmede de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden.
Het plangebied van het MER omvat globaal:

 • het gebied langs de westoever, de industriehaven ten noorden van de Groot Bollerweg te Venlo tot aan de A67
 • het gebied langs de oostoever vanaf Maaskilometer 109 (ter hoogte van hotel restaurant Valuas) tot aan Maaskilometer 116 (gebied Voorst/Lomm).

Naast het plangebied is er een studiegebied. Het studiegebied is groter dan het plangebied en omvat het gebied waar als gevolg van de integraal ontwikkelde oplossingen relevante effecten zijn te verwachten. Met andere woorden: het studiegebied omvat het plangebied én het gebied daarbuiten waar mogelijk relevante effecten zijn te verwachten. Het studiegebied kan dan ook per effect anders van omvang zijn.

Doel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Het doel van de NRD is het verstrekken van informatie over de Integrale Verkenning en de afbakening van het milieuonderzoek, waarmee invulling wordt gegeven aan het MER. Met de bekendmaking en terinzagelegging van de NRD start formeel de m.e.r.-procedure. Het doel is eveneens om ingekomen reacties te kunnen meenemen in de uit te voeren onderzoeken.

Inhoud van het milieueffectrapport

Het MER beschrijft en vergelijkt de milieugevolgen van de verschillende manieren waarop het plan of project kan worden uitgevoerd. Kern van de integrale verkenning is een proces, waarbij de oplossingsrichtingen worden getrechterd naar een beperkt aantal alternatieven en vervolgens naar een voorkeursalternatief. De inhoudelijke vereisten die aan een MER worden gesteld zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. De m.e.r.-procedure mondt uit in een rapport: het MER.

M.e.r .-procedure

Het doel van de m.e.r- procedure voor plannen is om bij de besluitvorming over plannen het milieu een volwaardige plaats te geven. De procedure is gekoppeld aan besluiten of plannen, in dit geval de gemeentelijke structuurvisie, die (uiteindelijk) kan leiden tot concrete projecten of activiteiten. Bij voorgenomen activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, is het wettelijk verplicht om, indien deze zijn gekoppeld aan een formeel besluit als een structuurvisie, een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. De oplossingen en mogelijkheden die binnen deze verkenning worden ontwikkeld zijn op basis van het Besluit Milieueffectrapportage, bijlage C en bijlage D m.e.r.-plichtig.
Er wordt een passende beoordeling uitgevoerd naar mogelijke effecten op Natura 2000-gebied(en). De uitkomsten en de onderbouwing ervan worden in het MER opgenomen. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt ten aanzien van de NRD (vrijwillig) om advies gevraagd.
De m.e.r.-procedure start nu met het ter inzage leggen van de NRD.

Inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De NRD ligt vanaf 12 april 2018 gedurende zes weken (dus tot en met 23 mei 2018) analoog en digitaal ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd:

 • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoon 14077;
 • digitaal is de NRD hier te raadplegen.

Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Iedereen heeft de gelegenheid om met ingang van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 zienswijzen over de strategie van het uit te voeren (milieu)onderzoek (de NRD) in te dienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij:

• burgemeester en wethouders van Venlo, ter attentie van de heer L. Rooden, Postbus 3434, 5902 RK Venlo (telefoon 077-359 6529), onder vermelding van NRD Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo.

De zienswijze mag alles bevatten, maar specifiek ontvangen wij graag een reactie op de volgende vragen: 

 • welke oplossingsrichtingen vindt u van belang te onderzoeken bij de integrale gebiedsontwikkeling in de Verkenning Meer Maas Meer Venlo
 • welke onderzoeksthema’s mist u of zou u specifieker onderzocht willen hebben?

Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de contactpersoon van Venlo. In dezelfde periode worden wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen door het bevoegd gezag over de NRD geraadpleegd.
Te zijner tijd wordt openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie met bijbehorende bijlagen en bestaat de mogelijkheid daartegen zienswijzen kenbaar te maken.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 18 april 2018 vindt over de toekomstschets en de NRD een inloopbijeenkomst plaats in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo, vergaderruimte 1.11. De avond begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. U kunt vrij binnenlopen.