Venlo, Windpark Greenport

Publicatiedatum: 
6-06-2018

Gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling Windpark Greenport Venlo in Venlo en Horst aan de Maas

Besluit tot het niet vaststellen van de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo in Venlo en het besluit tot het niet vaststellen van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord.

Burgemeester en wethouders van Venlo en Horst aan de Maas maken bekend dat voor de gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo de volgende besluiten 1 tot en met 4 zijn genomen:

Gemeente Venlo
door de gemeenteraad van Venlo op 12 maart 2018:

 1. het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken, inclusief milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo en bijbehorende stukken;
 2. het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord, inclusief milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo en bijbehorende stukken;
 3. het besluit tot het niet vaststellen van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord voor een gedeelte van het bestemmingsplan ‘Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord’ met bijbehorende stukken. 

Gemeente Horst aan de Maas
door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 6 februari 2018:

4.     het besluit tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met een bestemmingsplan, waarbij wordt afgeweken van de bestemmingsplannen Buitengebied Sevenum 1998, Trade Port Noord - Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas en het inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2e partiële herziening).

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas, gelet op het besluit van de gemeenteraad van Venlo dd. 12 maart 2018 tot het niet vaststellen van de bestemmingsplannen voor Windpark Greenport Venlo, in zijn vergadering van 13 maart 2018 geoordeeld dat het voorstel aan de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Horst aan de Maas, inclusief milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo en bijbehorende stukken geen behandeling meer behoeft. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft het voorstel daarop van de agenda gehaald.

Gedeputeerde staten van Limburg (GS) achten het, gelet op de provinciale taakstelling met betrekking tot windenergie, van groot belang dat het windpark wordt gerealiseerd en hebben daarom op 10 april 2018 besloten voor dit windpark een Provinciaal Inpassingsplan voor te bereiden. In dat kader hebben GS op 24 april 2018 ook besloten tot intrekking van haar eerdere besluit van 13 december 2016 tot het niet van toepassing verklaren van artikel 9f, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 op de windturbines behorende bij Windpark Greenport Venlo. Dat besluit heeft tot gevolg dat GS weer bevoegd zijn voor de voorbereiding en kennisgeving van de voor het windpark te nemen besluiten. Als gevolg van dat besluit van GS zijn burgemeester en wethouders van Venlo niet meer bevoegd een besluit te nemen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw en ingebruikname van Windpark Greenport Venlo. Die bevoegdheid ligt thans bij GS. De vergunningaanvraag met bijbehorende stukken van Etriplus B.V. is op verzoek van GS aan haar doorgezonden. Het hiervoor onder 4. bedoelde besluit van de gemeenteraad van Horst aan de Maas met betrekking tot de verleende verklaring van geen bedenkingen zal deel van het door GS op de aanvraag om een omgevingsvergunning te nemen besluit.

Beschrijving besluiten

 • Besluit tot het niet vaststellen van de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo voor de deelgebieden Zaarderheiken respectievelijk Trade Port Noord (besluiten 1. en 2.)

De besluiten als bedoeld onder 1. en 2. hebben betrekking op het initiatief voor het realiseren van negen windturbines in een parallelle zone ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven in het Klavertje 4-gebied. De westelijke grens wordt gekenmerkt door de Greenportlane en de oostelijke grens wordt gekenmerkt door de rijksweg A73 (knooppunt Zaarderheiken). De gemeenteraad van Venlo heeft op 12 maart 2018 besloten de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo voor de deelgebieden Zaarderheiken respectievelijk Trade Port Noord niet vast te stellen. Voor de vastlegging van de motivering van dat besluit wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad van Venlo dd. 30 mei 2018.

 • Besluit tot het niet vaststellen van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord (besluit 3.)

Het plangebied van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord maakt onderdeel uit van een groter gebied waarvoor het exploitatieplan Trade Port Noord geldt. Ten gevolge van de voorgenomen vaststelling van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo, deelgebied Trade Port Noord diende het exploitatieplan te worden herzien. Op 12 maart 2018 is de gemeenteraad van Venlo gevraagd te besluiten tot vaststelling van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord. De raad heeft op 12 maart 2018, als gevolg van zijn besluit van 12 maart 2018 tot het niet vaststellen van de bestemmingsplannen voor Windpark Greenport Venlo, besloten de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord niet vast te stellen.

 • Besluit tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen (besluit 4.)

De aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van negen windturbines ziet mede op de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, waarbij wordt afgeweken van het binnen het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas geldende:

 • bestemmingsplan Buitengebied Sevenum 1998;
 • bestemmingsplan Trade Port Noord - Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas;
 • inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2e partiële herziening).

Op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan niet verleend dan nadat de raad van de gemeente Horst aan de Maas heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen bestaan. Op 6 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Horst aan de Maas de verklaring van geen bedenkingen verleend. De verklaring van geen bedenkingen zal worden verwerkt in het door GS op de aanvraag om een omgevingsvergunning te nemen besluit.

 Terinzagelegging

De besluiten als bedoeld onder 1. tot en met 4. met bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juni 2018 gedurende de beroepstermijn van zes weken (dus tot en met 20 juli 2018) analoog en digitaal ter inzage.

Analoog liggen de besluiten 1. tot en met 4. met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077.

Analoog liggen de besluiten 1, 2 en 4 met bijbehorende stukken eveneens ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: maandag van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 077 477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

Digitaal zijn de besluiten 1. tot en met 4. met bijbehorende stukken te raadplegen op deze pagina. 
Digitaal zijn de besluiten 1, 2, en 4 met bijbehorende stukken voorts te raadplegen op de gemeentelijke website van Horst aan de Maas www.horstaandemaas.nl.

Beroep

Op grond van artikel 8.3, eerste lid Wro worden de besluiten 1. (niet vaststellen bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken) en 2. (niet vaststellen bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord) voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Op grond van artikel 8.3, derde lid Wro worden voorts de besluiten 2. (niet vaststellen bestemmingsplan ‘Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord’) enerzijds en 3. (besluit tot het niet vaststellen van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord) voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Op grond van artikel 1 van Bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat geen afzonderlijk bezwaar of beroep open tegen besluit 4. (verlening verklaring van geen bedenkingen). Voor het instellen van beroep maakt de verklaring van geen bedenkingen onderdeel uit van het nog door gedeputeerde staten van Limburg te nemen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning.

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van 9 juni 2018 tot en met 20 juli 2018 beroep instellen tegen de volgende besluiten:

 • het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken; 
 • het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord; 
 • het besluit tot het niet vaststellen van de 9e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids-)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op de besluiten tot het niet vaststellen van de bestemmingsplannen en het niet vaststellen van het exploitatieplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat in geval van beroep:

 • beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet kunnen worden aangevuld.