Verantwoording subsidie cultuur 2020

Als uw organisatie in 2020 subsidie heeft ontvangen volgens de subsidieregel Amateurkunst en volkscultuur, moet u vóór 1 mei 2021 per e-mail een aanvraag indienen tot vaststelling van de subsidie 2020.

Uw aanvraag tot vaststelling bevat:

  1. Begeleidend schrijven waarin uw aanvraag tot vaststelling is verwoord
  2. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan (inclusief effecten corona)
  3. Een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening) inclusief effecten corona)

Vermeld bij elk document in de bestandsnaam en in het document zelf de naam van uw instelling / organisatie, het boekjaar en het referentie-nummer van de beschikking 2020.

Stuur uw aanvraag tot vaststelling incl. bijbehorende stukken per mail aan cultuur@venlo.nl.