Vooraankondiging bestemmingsplannen

Publicatiedatum: 
9-01-2019

Burgemeester en wethouders van Venlo maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat voor gronden gelegen binnen het stedelijk gebied van de gemeente Venlo, de volgende nieuwe bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden voorbereid:

  • Paraplubestemmingsplan Wonen - kamerbewoning (digitaal en analoog)
  • Paraplubeheersverordening Wonen - kamerbewoning
  • Paraplubestemmingsplan Wonen - reguleren onbenutte capaciteit (digitaal en analoog)
  • Paraplubeheersverordening Wonen - reguleren onbenutte capaciteit

Een paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening is een gedeeltelijke herziening van diverse bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Op een of meer aspecten worden de verschillende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in het stedelijk gebied van de gemeente Venlo aangepast of aangevuld. Voor het overige blijven de oorspronkelijke bestemmingsplannen en beheersverordeningen van kracht.

Paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening Wonen – Kamerbewoning.

Om meer grip te krijgen op kamerbewoning vindt de gemeente Venlo het belangrijk de toegestane kamerbewoningen binnen bestemmingen waar wonen als functie is toegestaan binnen het stedelijk gebied van Venlo van maximaal 4 personen terug te brengen naar maximaal 2 personen. Eigenaren dienen er rekening mee te houden dat in het nieuwe bestemmingsplan en beheerverordening geregeld is dat een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden vanaf drie personen die hier kamergewijs wonen.

Paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening Wonen – reguleren onbenutte capaciteit.

Het uitgangspunt van de herziening is dat initiatieven voor het toevoegen van meer dan 1 woning per bouwlaag getoetst zullen worden aan het beoogde parapluplan en paraplubeheersverordening. Deze toetsing bevat een kwantitatieve en kwalitatieve component. Daarnaast wordt het parapluplan en paraplubeheersverordening ook gebruikt voor het schrappen van verborgen woningvoorraad. Met verborgen voorraad wordt bedoeld:

  • Plancapaciteit voor wonen die onbenut is, maar niet beschikbaar omdat de locatie is ingevuld met een andere functie;
  • Daar waar de bestemming (wonen) is gerealiseerd of ingevuld en waar nog toevoegingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het realiseren van meerdere wooneenheden in een relatief groot pand of extra bouwlagen mogelijk zijn op basis van de maximale bouwhoogte.

Eigenaren dienen er rekening mee te houden dat in het nieuwe paraplubestemmingsplan en paraplubeheersverordening thans bestaande doch onbenutte bouwmogelijkheden voor woningen en mogelijkheden voor woningsplitsing of herontwikkeling naar een groter aantal woningen per perceel deels of geheel worden weg bestemd.

Deze paraplubestemmingsplannen en paraplubeheersverordeningen hebben betrekking op de bestemmingsplannen en beheersverordeningen gelegen binnen het stedelijk gebied van de gemeente Venlo.

Deze bekendmaking is enkel een vooraankondiging. In dit stadium van de planvorming wordt er nog geen gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen.

Er worden ook geen stukken ter inzage gelegd met betrekking tot dit voornemen.

De voorontwerpbestemmingsplannen en concept-beheersverordeningen worden naar verwachting medio maart-april 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd in het Stadskantoor. Voorafgaand aan de terinzagelegging wordt daarvan kennisgeving gedaan in het Gemeenteblad. In deze kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe u daartegen uw inspraakreactie kenbaar kunt maken.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bastings van het team Wonen en Leven, telefoon 077 - 359 6323.