Bosbeheer

In de gemeente Venlo wordt het hele jaar door gewerkt aan de bossen. Met goed onderhoud wil de gemeente Venlo haar bossen veilig en natuurlijk houden.

Snoei- en kapwerkzaamheden zijn het meest zichtbaar. Door het bos op sommige plekken uit te dunnen krijgen markante bomen en jonge aanwas meer ruimte om te groeien. Zo ontstaat een divers bos met vele soorten planten en dieren.
Bij de voorbereiding wordt bekeken welke planten en dieren er voorkomen. Als er beschermde planten of dieren leven, kan dat betekenen dat werkzaamheden tijdelijk niet doorgaan of in meerdere etappes plaatsvinden.

Verjonging

Als we het bos verjongen maken we kleine open plekken in het bos, zodat er plaats komt voor een nieuwe generatie bomen en struiken. Dit doen we als er nauwelijks meer wat groeit in de onderlaag of als de bomen niet meer gezond zijn. Op de open plekken kan dan nieuw bos groeien. Ook kiezen we ervoor om bossen uit te dunnen. Bomen die blijven staan krijgen hierdoor meer ruimte om groter en ouder te worden. En jonge bomen en andere planten krijgen meer kans. Zo houden we de variatie in het bos in stand, zowel in soort als in leeftijd.

Natuurbeheer

In Nederland staat de variatie in planten en dieren, de biodiversiteit, enorm onder druk. Als gemeente willen ook wij ervoor zorgen dat de soortenrijkdom weer toeneemt. Daarom kappen we soms bomen om plaats te maken voor open leefgebieden waar deze soorten van afhankelijk zijn. Ook kiezen we er regelmatig voor om dode bomen of stammen te laten staan. Op en in het dode hout kunnen weer andere planten en dieren leven.

Houtproductie

Houtproductie kan een van de redenen zijn om bosbouw financieel interessant te maken. In de gemeente Venlo is hiervan geen sprake. De versnipperde bospercelen binnen de gemeente Venlo zijn klein, liggen op hellingen en liggen tegen woonwijken aan. Geen ideale locatie en oppervlakte dus voor houtproductie. De houtoogst uit verjonging en uitdunning is hier dan ook beperkt. Het is niet voldoende om het beheer van de bossen te bekostigen. Het stamhout wordt afgevoerd. Het takhout, dat van de boomkroon afkomt, wordt op rellen in het bos gelegd. Op deze manier geven we de bodem voeding en geeft het dieren bescherming. 

Ongewenste soorten

We nemen normaal gesproken geen extra maatregelen om exoten (uitheemse planten en bomen) te verwijderen. Bij het uitdunnen van een bos geven we er wel de voorkeur aan om een inlandse soort te laten staan. Maar exoten worden niet massaal verwijderd.

Zorgplicht

De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de visuele inspectie van bossen en bosranden. De gemeente Venlo moet ervoor zorgen dat openbaar toegankelijke paden en wegen veilig te betreden zijn en aangrenzende bebouwing geen schade kan ondervinden van bomen. Als er gevaar dreigt moet de gemeente Venlo de bomen binnen 10 meter van de paden, wegen of bebouwing verwijderen.