Cultuur: subsidie

Als u als vereniging of stichting binnen de gemeente Venlo elk jaar een culturele activiteit organiseert, kunt u een structurele subsidie aanvragen. Voor culturele projecten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen.

Om problemen op te vangen die zijn ontstaan door de maatregelen tegen corona, heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld. In Venlo is dat vertaald naar een aantal steun- en herstelregelingen.

Wat u moet weten

De basis voor de subsidie cultuur is de Cultuurvisie 2020 - 2028.  Uitgangspunt is dat we door verbindingen en samenwerkingen het culturele vermogen van de stad en haar bewoners versterken en laten groeien.

In de subsidieregels voor Cultuur kennen we twee verschillende subsidies:

 • Structurele subsidie  
  Een bijdrage aan de activiteiten met een beproefde aanpak die elk jaar plaatsvinden
 • Eenmalige subsidie 
  Een bijdrage voor eenmalige culturele projecten

Meer informatie leest u in de Subsidieregel Amateurkunst, Volkskunst en Culturele projecten en de Algemene subsidieverordening.

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een subsidie-aanvraag indienen voor de volgende clusters:

 • Amateur podiumkunsten in de disciplines; muziek, zang, dans, theater, toneel
 • Amateurkunst overig in de disciplines; beeldend, literair en geschiedkundig
 • Volkscultuur
 • Kinderfeesten
 • Carnavalsoptochten
 • Oranjeorganisaties

Het maximale subsidiebedrag verschilt per cluster.

Let op: U moet de subsidie voor het jaar 2021 aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Eenmalige subsidie

U kunt deze subsidie aanvragen voor een eenmalig cultureel project dat op zichzelf staat. En een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de structureel gesubsidieerde activiteiten.

 • De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5000,-.

Let op: U moet de subsidie minimaal 8 weken voor de eerste publieksactiviteit van het project aanvragen.

Aanvragen structurele subsidie

 • U moet de Structurele subsidie online aanvragen.
 • U dient uw Subsidieaanvraag voor activiteiten die in 2021 zullen plaatsvinden in vóór 1 oktober 2020.
 • Wij houden bij het beoordelen ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.

Vragen

In het formulier geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Zijn de activiteiten van uw stichting of vereniging geschikt voor meerdere doelgroepen waaronder de jeugd?
 • Is uw vereniging of stichting toekomstbestendig?
 • Met welke partners werkt u samen?
 • Hoe levert uw vereniging/stichting een bijdrage aan één of meer uitgangspunten van de subsidieregel?
 • Op welke wijze heeft u andere middelen verworven voor de activiteiten van uw vereniging of stichting?

Om uw aanvraag voor een structurele subsidie te kunnen beoordelen, moet u ook de volgende bijlagen toevoegen:

 • Een activiteitenplan
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen
  (Let op: het eigen vermogen van de organisatie mag maximaal 100% van de eigen begroting zijn, inclusief het aangevraagde subsidiebedrag)
 • Een begroting en dekkingsplan met daarin aangegeven welke middelen u, naast de subsidie van de gemeente, nog meer inzet om uw activiteit te realiseren

Aanvragen eenmalige subsidie

 • U moet de Eenmalige subsidie online aanvragen
 • U moet de subsidie minimaal 8 weken voor de eerste publieksactiviteit van het project aanvragen

Vragen

In het formulier geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe draagt uw project bij aan één of meerdere van de volgende criteria?
  - Sociaal: de aanvrager vergroot met het project haar sociale en/of maatschappelijke bereik (zoals een nieuwe doelgroep als deelnemers en/of publiek)
  - Artistiek: de aanvrager vergroot met het project haar artistieke en/of culturele bereik (nieuwe artistieke of inhoudelijke uitdaging)
  - Co-creatie: het project komt tot stand in samenwerking met maatschappelijke partners met een substantiële eigen inbreng
  - Waarde-creatie: het project resulteert in een voor de aanvrager vernieuwende eindpresentatie (nieuwe verbindingen, nieuwe verbeelding en/of nieuwe competenties)
 • Met welke partners werkt u samen?

Om uw aanvraag voor een eenmalige subsidie te kunnen beoordelen, moet u ook de volgende bijlagen toevoegen:

 • Een projectplan
 • Een begroting en dekkingsplan met daarin aangegeven welke middelen u, naast de subsidie van de gemeente, nog meer inzet om uw project te realiseren