Dwangsomregeling

Algemeen

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Zo werkt het

  • Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning is de beslistermijn meestal 8 weken.
  • Bij het indienen van een bezwaar kan de beslistermijn 6 weken tot 12 weken zijn.

Als de gemeente geen beslissing neemt in de genoemde termijn, kunt u een ingebrekestelling indienen. De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing nemen.
Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom). Deze vergoeding is maximaal € 1.260,-.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen.

Afwijken van de beslistermijn

  • In twee situaties kan de beslistermijn langer dan acht weken zijn: De gemeente mag de beslistermijn verlengen als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. We spreken we een nieuwe beslistermijn af.
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt u om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die de gemeente heeft om een beslissing te nemen.