Dwangsomregeling

Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 

Wat u moet weten

  • Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning is de beslistermijn meestal 8 weken.
  • Bij het indienen van een bezwaar kan de beslistermijn 6 weken tot 12 weken zijn.
  • Na uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom).
  • Deze vergoeding is maximaal €1.260,-.

Afwijken van de beslistermijn

  • In twee situaties kan de beslistermijn langer dan acht weken zijn: De beslistermijn mag door de gemeente worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. We spreken we een nieuwe beslistermijn af.
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt u om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die de gemeente heeft om een beslissing te nemen.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de dwangsom bij te laat beslissen.