Leerlingenvervoer

Algemeen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Dan kunt u in sommige gevallen een bekostiging in de reiskosten of aangepast vervoer aanvragen.

Voorwaarden en soorten vervoer

U bent als ouder/verzorger altijd zelf verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten voor leerlingenvervoer.

Voor welke leerlingen?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor een leerling:

 • van het speciaal onderwijs (SO)
 • van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) verder dan 6 kilometer van het woonadres
 • van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verder dan 6 kilometer van het woonadres
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap in het regulier basisonderwijs
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap in het regulier voortgezet onderwijs
 • van een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag verder dan 6 kilometer van het woonadres

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen die een opleiding volgen op  MBO, HBO of VAVO.

Voorwaarden

 • De leerling woont in de gemeente Venlo.
 • Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres van de leerling en de school gebruiken wij alleen de ANWB-routeplanner. Wij meten de kortste fietsafstand.
 • Als de leerling altijd begeleiding nodig heeft bij het reizen per fiets of openbaar vervoer, moet u zelf de begeleiding regelen. De begeleider heeft ook recht op een vergoeding.
 • Een kilometervergoeding geldt voor maximaal 200 schooldagen in een heel schooljaar. Of een evenredig deel van een schooljaar als u de aanvraag in het lopende schooljaar doet.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Bij het toekennen van de bekostiging leerlingenvervoer is de gezinssituatie altijd van invloed. In een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden die er binnen het gezin zijn.

Soorten leerlingenvervoer

 • Fiets: de leerling fietst zelfstandig of onder begeleiding naar school. De vergoeding voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 0,11 per kilometer (heen en terug) gemeten met ANWB-routeplanner, kortste veilige fietsafstand.
  Voorbeeld: afstand tussen de woning en de school is 5 km. Vergoeding per schooldag is dan 2 x 5 x € 0,11 = € 1,10-. U ontvangt de vergoeding in mei van het lopende schooljaar.
 • Openbaar vervoer: de leerling kan met het openbaar vervoer naar school reizen. U kunt daarvoor een OV pas voor reizen met de bus ontvangen. De leerling ontvangt een OV pas en als dat nodig is een OV begeleiderspas. Hiermee kunt u reizen op het traject  tussen de woning en school. U kunt deze kaart niet gebruiken voor het reizen naar andere bestemmingen.
 • Eigen vervoer: u brengt de leerling zelf met de auto naar school. U ontvangt hiervoor een vergoeding van € 0,23 per kilometer voor schooljaar 2024-2025. De afstand wordt berekend via de ANWB routeplanner op basis van de kortste afstand met de auto. Als u meerdere kinderen in uw auto mee naar school neemt, ontvangt u de vergoeding 1 keer. Voorbeeld: afstand tussen de woning en de school is 5 km. Vergoeding is dan 4 x 5 x € 0,23 = € 4,60 per schooldag. De vergoeding ontvangt u in maandelijkse termijnen. In sommige gevallen ontvangt u een vergoeding op basis van de kosten van het OV tarief van Arriva.
 • Aangepast vervoer: Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Dit is een optie als fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is. De gemeente meldt u aan bij de vervoerder. Meer informatie over het vervoer hoort u dan van de vervoerder. Aangepast vervoer is niet mogelijk als de leerling wel met het openbaar vervoer kan reizen, maar als u de leerling niet kunt begeleiden.

Afstand huis school

Moet de leerling minder dan 6 kilometer reizen om op school te komen? Dan kunt u geen leerlingenvervoer aanvragen voor leerlingen: 

 • in het speciaal basisonderwijs ( SBO )
 • in het voortgezet speciaal onderwijs ( VSO ) 
 • die onderwijs volgen op de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool op basis van geloof of levensovertuiging

Voor leerlingen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geldt de kilometergrens niet. In deze gevallen maakt de gemeente gebruik van deskundig advies. Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens ANWB-routeplanner.

Goed om te weten

De gemeente onderzoekt welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij de leerling past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of de leerling kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of de leerling kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet? Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie.

Wanneer aanvragen

 • Elk schooljaar moet u een aanvraag indienen.
 • De volledige aanvraag moet ieder jaar voor 1 juni bij ons binnen zijn.
 • Doet u de aanvraag na 1 juni? Dan moet u in de eerste weken bij start van het schooljaar zelf voor het vervoer zorgen.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag.
 • Binnen 8 weken na ontvangst van een volledig aanvraagformulier ontvangt u het besluit.
 • Als u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvraagt, willen we graag met u in gesprek. Zodra de aanvraag binnen is nemen we zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak met u te maken.

Nodig

 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV): bij een eerste aanvraag moet u een toelaatbaarheidsverklaring doorsturen waarop de onderwijssoort is aangegeven bv SO, VSO of SBO. U kunt dit meteen toevoegen in het online formulier of nasturen per e-mail.
 • Inschrijfbewijs van school: heeft de leerling afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer? Dan vragen wij dit op bij de school van het vorige schooljaar. Als de leerling van school wijzigt moet u het inschrijfbewijs toevoegen. 
 • Medische verklaring leerling: kan een leerling in het SBO of VSO door een structurele handicap niet zelfstandig of onder begeleiding van het openbaar vervoer of de fiets gebruikmaken? Dan moet u een medische verklaring regelen. Vul hiervoor de online aanvraag in. Op basis van uw gegevens krijgt u van ons een formulier dat een medisch deskundige moet ondertekenen. U kunt deze verklaring later toesturen per e-mail.
 • Medische verklaring ouder / verzorger: moet de leerling altijd begeleid naar school reizen? Maar kunt u dat als ouder / verzorger niet doen door uw eigen problematiek? Dan heeft u hiervoor een verklaring nodig van een medisch deskundige of psycholoog. Vul hiervoor de online aanvraag in. Op basis van uw gegevens krijgt u van ons een formulier dat u door een medisch deskundige moet laten ondertekenen. U kunt deze verklaring later toesturen per e-mail.

We kunnen uw aanvraag pas afhandelen als we alle documenten hebben ontvangen. U kunt gevraagde documenten nasturen via leerlingenvervoer@venlo.nl. Vermeld in de e-mail het nummer dat u krijgt na het indienen van het online formulier.

Heeft u nog vragen? Neem dan voordat u de aanvraag invult, contact op met een medewerker van de afdeling leerlingenvervoer. Dit kan door een e-mail te sturen naar leerlingenvervoer@venlo.nl of te bellen naar 14 077 (optie 1).

Wijzigingen en klachten

Wijzigingen

Verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld een verhuizing, uw kind gaat naar een andere school of een wijziging in uw gezinssituatie? Geef dit dan uiterlijk 14 dagen voor de wijziging door aan de gemeente. Dit kunt u schriftelijk doen door een e-mail te sturen naar leerlingenvervoer@venlo.nl . Is dit niet mogelijk, dan kunt u de wijziging per brief doorgeven aan de gemeente. Vermeld in uw e-mail of brief de volgende gegevens:

 • naam en geboortedatum van de leerling
 • informatie over de wijziging
 • ingangsdatum van de wijziging.

Gemeente Venlo, team Werk, cluster Onderwijs
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Klacht indienen over het vervoer

Als u een klacht heeft over het vervoer van uw kind dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • naam en geboortedatum van de leerling 
 • naam van de school.
 • uw telefoonnummer
 • naam van de vervoerder
 • datum en tijdstip van de rit

Stuur uw klacht naar leerlingenvervoer@venlo.nl of per post naar:

Gemeente Venlo, team Werk, cluster Onderwijs
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 3434
5902 RK Venlo