Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Voorwaarden en soorten vervoer

U bent er als ouder/verzorger altijd zelf verantwoordelijk voor, dat uw kind naar school gaat. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer.

Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor een leerling

 • van het speciaal onderwijs (SO)
 • van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) verder dan 6 kilometer van het woonadres
 • van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verder dan 6 kilometer van het woonadres
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap in het regulier basisonderwijs
 • met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap in het regulier voortgezet onderwijs
 • van een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag verder dan 6 kilometer van het woonadres

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen die een opleiding volgen op  MBO, HBO  of VAVO.

Voorwaarden

 • De leerling woont in de gemeente Venlo.
 • Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres van de leerling en de school maken wij uitsluitend gebruik van Google Maps. Wij meten de kortste fietsafstand.
 • Als de leerling altijd begeleiding nodig heeft bij het reizen per fiets of openbaar vervoer, moet u zelf de begeleiding regelen. De begeleider heeft ook recht op een vergoeding.
 • Een kilometervergoeding geldt voor maximaal 200 schooldagen in een heel schooljaar of een evenredig deel hiervan als de aanvraag in het lopende schooljaar wordt gedaan.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Bij het toekennen van een passende voorziening leerlingenvervoer is de gezinssituatie altijd van invloed. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken naar de  mogelijkheden die er binnen het gezin zijn.

Soorten leerlingenvervoer

 • Fiets: de leerling fietst zelfstandig of onder begeleiding naar school. De vergoeding bedraagt €0,09 per kilometer (heen en terug) gemeten met Google Maps kortste veilige fietsafstand.
  Voorbeeld: afstand tussen de woning en de school is 5 km. Vergoeding per schooldag is dan 2x5x€0,09 = €0,90. De vergoeding wordt in mei van het lopende schooljaar uitbetaald.
 • Openbaar vervoer: wanneer de leerling met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een OV kaart voor reizen met bus en/of trein ontvangen. De leerling ontvangt een OV pas en als dat nodig is een OV begeleiderspas. Hiermee kunt u reizen op het traject  tussen de woning en school. U kunt deze kaart niet opladen voor het reizen naar andere bestemmingen.
 • Eigen vervoer: u brengt de leerling zelf met de auto naar school. Het bedrag voor de kilometervergoeding auto bedraagt €0,37 per kilometer gemeten met Google Maps kortste afstand met de auto. (1 keer heen en 1 keer terug waarbij de leerling in de auto zit).
  Voorbeeld: afstand tussen de woning en de school is 5 km. Vergoeding is dan 2x5x€0,37=€3,70 per schooldag. Als u meerdere kinderen in uw auto mee naar school neemt, ontvangt u de vergoeding 1 keer. De vergoeding wordt betaald in maandelijkse termijnen. In sommige gevallen ontvangt u een vergoeding op basis van de kosten van het OV tarief van Arriva.
 • Aangepast vervoer: Aangepast vervoer is vervoer  met de taxi(bus). Dit is een optie als fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is. De gemeente meldt u aan bij de vervoerder. Meer informatie over het vervoer hoort u dan van de vervoerder. Aangepast vervoer wordt niet toegekend als de leerling wel met het openbaar vervoer kan reizen, maar als u de leerling niet kunt begeleiden.

Afstand huis school

Er geldt een kilometergrens van 6 kilometer voor leerlingen:

 • in het speciaal basisonderwijs ( SBO )
 • in het voortgezet speciaal onderwijs ( VSO ) 
 • die onderwijs volgen op de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool op basis van geloof of levensovertuiging

U komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer als de leerling minder dan 6 kilometer moet reizen om op school te komen. Alleen wanneer de leerling vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen geldt een uitzondering. In deze gevallen maakt de gemeente gebruik van deskundig advies.
Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens Google Maps.

Aanvragen

De gemeente onderzoekt welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij de leerling past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of de leerling kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of de leerling kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie.

 • Elk schooljaar moet u een aanvraag indienen.
 • De volledige aanvraag moet ieder jaar voor 1 juni bij ons binnen zijn.
 • Als u de aanvraag na 1 juni indient,  moet u in de eerste weken bij start van het schooljaar zelf voor het vervoer te zorgen.
 • U krijgt van ons een brief met de beslissing over uw aanvraag.
 • Binnen 8 weken na ontvangst van een volledig aanvraagformulier ontvangt u het besluit.
 • Als u voor de eerste keer leerlingenvervoer aanvraagt, willen we graag met u in gesprek. Zodra de aanvraag binnen is nemen we zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak met u te maken.

Nodig

 • Bij een eerste aanvraag: toelaatbaarheidsverklaring (TLV) waarop de onderwijssoort is aangegeven bv SO, VSO of SBO. U kunt dit meteen toevoegen in het online formulier of nasturen per e-mail.
 • Inschrijfbewijs van school. Heeft de leerling afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer, vragen wij dit op bij de school van het vorige schooljaar. Als de leerling van school wijzigt moet u het inschrijfbewijs toevoegen. 
 • Als een leerling in het SBO of VSO door een structurele handicap niet zelfstandig of onder begeleiding van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken, dient hiervoor een verklaring ingevuld te worden door een medisch deskundige. Vul de online aanvraag in. Op basis van uw gegevens krijgt u van ons een formulier dat u moet laten ondertekenen door een medisch deskundige. U kunt deze verklaring later toesturen per e-mail.
 • Als de leerling altijd begeleid naar school moet reizen, maar u kunt dat als ouders / verzorgers niet doen vanwege uw eigen problematiek, dan moet u hiervoor een verklaring toevoegen van een medisch deskundige of psycholoog. Vul de online aanvraag in. Op basis van uw gegevens krijgt u van ons een formulier dat u moet laten ondertekenen door een medisch deskundige. U kunt deze verklaring later toesturen per e-mail.

We kunnen uw aanvraag pas afhandelen als we alle documenten hebben ontvangen. U kunt gevraagde documenten nasturen via leerlingenvervoer@venlo.nl onder vermelding van het nummer dat u krijgt na het indienen van het online formulier.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, neem dan voordat u de aanvraag invult, eerst contact op met een medewerker van de afdeling leerlingenvervoer. Dit kan door een e-mail te sturen naar leerlingenvervoer@venlo.nl of te bellen naar 077-3599606.

Wijzigingen en klachten

Wijzigingen

Blijvende wijzigingen zoals een verhuizing, uw kind gaat naar een andere school, een wijziging in uw gezinssituatie, enzovoort, moet u 14 dagen van tevoren doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u schriftelijk doen door een e-mail te sturen naar leerlingenvervoer@venlo.nl . Is dit niet mogelijk, dan kunt u de wijziging  per brief doorgeven aan de gemeente. Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam en geboortedatum van de leerling, de wijziging en de ingangsdatum van de wijziging.

Klacht indienen over het vervoer

Als u een klacht heeft over het vervoer van uw kind dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • naam en geboortedatum van de leerling 
 • naam van de school.
 • uw telefoonnummer
 • naam van de vervoerder
 • datum en tijdstip van de rit

Stuur uw wijziging of klacht naar leerlingenvervoer@venlo.nl of per post naar:

Gemeente Venlo, team Werk
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 3434
5902 RK Venlo