Spreekrecht tijdens bijeenkomsten van de raad

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen tijdens het Sprekersplein of tijdens oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. Op deze manier kunt u de raad uw mening geven over een onderwerp.

Het Sprekersplein vindt plaats voorafgaand aan een oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Dit is in de regel op de 2e woensdag van de maand (zie vergaderschema).

Spelregels

 • U kunt (met enkele uitzonderingen, zie hieronder) overal over spreken. Dat kan een nieuw onderwerp zijn dat u onder de aandacht van de raad wilt brengen, maar ook een onderwerp dat al op de agenda staat.
 • Er mag over een agendapunt slechts één keer worden gesproken.
 • Over onderwerpen die op de agenda van de raad staan kunt u inspreken tijdens het Sprekersplein óf tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst, waarvoor het onderwerp (agendapunt) geagendeerd staat.
 • Over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan kunt u alleen inspreken tijdens het Sprekersplein.
 • Een spreker krijgt 5 minuten de tijd voor zijn spreekbeurt/presentatie.
  • Op het Sprekersplein volgt daarna mogelijk een kort gesprek met de raad, dat -indien nodig- maximaal  30 minuten in totaal mag duren, inclusief reacties van de raadsfracties en dergelijke.
  • In een Oordeelsvormende raadsbijeenkomst is het inspreken beperkt tot genoemde 5 minuten, direct voorafgaande aan het agendapunt. Er is geen dialoog mogelijk met de raad; wel kan de raad een enkele verhelderende vraag stellen. Vervolgens krijgt de spreker aan het eind van de raadsbehandeling de gelegenheid een laatste reactie te geven op hetgeen door de raad is besproken (max. 2 minuten).
 • In uw bijdrage is geen ruimte voor onheuse aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

U kunt niet inspreken:

 • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een burger en de gemeente.
 • over onderwerpen die tot de bevoegdheid van het college behoren, u kunt dus in beginsel alleen inspreken over onderwerpen waar de raad ‘over gaat’.
 • over een besluit dat door het gemeentebestuur is genomen en waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld of is ingesteld. Daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures.
 • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Let op: van deze bijeenkomsten maken we geluidsopnamen. 

Aanmelden

Aanmelden kan tot 9.00 uur op de maandag voorafgaand aan de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten.

U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl of door te bellen met raadsadviseur Margo Beijers, telefoonnummer 06 - 22 66 12 20.

De raadsgriffie kan u ook verder advies geven als u een vraag of kwestie hebt voor de gemeenteraad.