Subsidie cultuur

Algemeen

Culturele verenigingen/stichtingen binnen de gemeente Venlo, die jaarlijks culturele activiteiten voor onze inwoners organiseren, kunnen een structurele subsidie aanvragen.
Voor culturele projecten voor inwoners van de gemeente Venlo kunnen verenigingen en stichtingen een éénmalige subsidie aanvragen.

Twee soorten subsidie

Gemeente Venlo heeft de Cultuurvisie 2020-2028 opgesteld. Dit is de basis voor alle subsidievormen bij cultuur. Het doel is om door meer verbindingen en samenwerkingen het culturele vermogen van de stad en haar inwoners te versterken en laten groeien.

In de subsidieregels voor Cultuur kennen we twee verschillende subsidies:

 • Structurele subsidie
  Een bijdrage aan de activiteiten met een goede aanpak die elk jaar plaatsvinden.
 • Stimuleringssubsidie (éénmalig) 
  Een bijdrage voor éénmalige culturele projecten.

Meer informatie leest u in de Subsidieregel Amateurkunst, Volkskunst en Culturele projecten en de Algemene subsidieverordening.

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een structurele subsidie aanvraag indienen in één van de volgende categorieën:

 • Amateur podiumkunsten in de disciplines; muziek, zang, dans, theater, toneel
 • Amateurkunst overig in de disciplines; beeldend, literair en geschiedkundig
 • Volkscultuur
 • Kinderfeesten
 • Carnavalsoptochten
 • Oranjeorganisaties

Het maximale subsidiebedrag verschilt per categorie.

U moet de subsidie voor 2024 aanvragen voor 1 oktober 2023.

Aanvragen

 • De Structurele subsidie vraagt u online aan.

  U voegt toe:

 • De meest recente jaarrekening met: 

  • Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de organisatie.

  • Indien van toepassing, de bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen). U toont daarbij de bestemmingsreserve aan door middel van een (vóór 31 december 2022 gedateerd) bestuursbesluit, inclusief een bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak met een tijdsbestek. 

 • Als uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met mevr. C. Nordhausen via cultuur@venlo.nl

 • Een activiteitenplan voor het jaar 2024.
  Stel het activiteitenplan op volgens de schrijfwijzer. Zorg dat de genoemde hoofdstukken terugkomen in uw plan.
 • Een begroting voor het jaar 2024 met:
  1. Een dekkingsplan voor de activiteiten en geeft u aan welke gelden de activiteit behoeft.
  2. Beschrijving van overige financiering om uw activiteiten te realiseren naast de subsidie van de gemeente.
 • Voorbeeld met de vragen, inclusief de vragen zoals die terug moeten komen in het activiteitenplan.

Stimuleringssubsidie

Deze subsidie is bedoeld voor een éénmalig cultureel, op zichzelf staand, project.

Daarnaast moet dit project een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de structureel gesubsidieerde activiteiten.

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- en minimaal € 500,-.
 • U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de eerste projectdatum aan.

Aanvragen

U voegt toe:

 • Uw meest recente jaarrekening met daarin opgenomen:
  • Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de organisatie.
  • Indien van toepassing, geeft u een bestemmingsreserve op (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen).
   U toont deze bestemmingsreserve aan door middel van een (vóór 1 oktober 2022 gedateerd) bestuursbesluit, inclusief een bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak met een tijdsbestek. 
 • Als uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met mevr. C. Nordhausen via cultuur@venlo.nl
 • Een projectplan
 • Een begroting 2022 incl. dekkingsplan.
 • U geeft aan welke financiering u nog meer inzet om uw activiteiten te realiseren, naast de subsidie van de gemeente.

Uw project draagt bij aan tenminste drie van de vier onderstaande inhoudelijke criteria:

 • Sociaal: het project heeft een culturele en/of maatschappelijke meerwaarde en bereikt nieuwe doelgroepen en/of nieuw publiek.
 • Artistiek: de inhoudelijke/artistieke activiteiten dragen bij aan vernieuwing en/of kwaliteitsverbetering en vergroten het artistieke en/of culturele bereik.
 • Co-creatie: het project komt tot stand in samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke partners met een substantiële eigen inbreng.
 • Waarde-creatie: het eindresultaat draagt (duurzaam) bij aan nieuwe verbindingen, nieuwe verbeelding en/of nieuwe competenties