Subsidie cultuur

Als u als vereniging of stichting binnen de gemeente Venlo elk jaar een culturele activiteit organiseert, kunt u een structurele subsidie aanvragen. Voor culturele projecten kunt u een eenmalige subsidie aanvragen.

Extra ondersteuning corona

Om problemen op te vangen die zijn ontstaan door de maatregelen tegen corona, heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld. In Venlo is dat vertaald naar een aantal steun- en herstelregelingen

Twee soorten subsidie

De basis voor de subsidie cultuur is de Cultuurvisie 2020 - 2028.  Uitgangspunt is dat we door verbindingen en samenwerkingen het culturele vermogen van de stad en haar bewoners versterken en laten groeien.

In de subsidieregels voor Cultuur kennen we twee verschillende subsidies:

 • Structurele subsidie  
  Een bijdrage aan de activiteiten met een beproefde aanpak die elk jaar plaatsvinden
 • Stimuleringssubsidie (eenmalig) 
  Een bijdrage voor eenmalige culturele projecten

Meer informatie leest u in de Subsidieregel Amateurkunst, Volkskunst en Culturele projecten en de Algemene subsidieverordening.

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een subsidie-aanvraag indienen voor de volgende clusters:

 • Amateur podiumkunsten in de disciplines; muziek, zang, dans, theater, toneel
 • Amateurkunst overig in de disciplines; beeldend, literair en geschiedkundig
 • Volkscultuur
 • Kinderfeesten
 • Carnavalsoptochten
 • Oranjeorganisaties

Het maximale subsidiebedrag verschilt per cluster.

Let op: U kunt geen subsidie meer aanvragen voor het jaar 2022. 

Aanvragen

 • U moet de Structurele subsidie online aanvragen.
 • Wij houden bij het beoordelen ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken door een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) moet u dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 oktober 2021. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met mevr. C. Nordhausen via cultuur@venlo.nl
 • U dient een activiteitenplan 2022 bij te voegen bij uw aanvraag; dit is een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen. Deze activiteiten dienen afzonderlijk terug te komen in de begroting 2022; benoem per activiteit de daarvoor benodigde middelen.
 • Tot slot wordt u gevraagd een begroting 2022 incl. dekkingsplan aan te leveren. Daarin geeft u aan welke middelen, naast de subsidie van de gemeente, nog meer worden inzet om uw activiteiten te realiseren.

Stimuleringssubsidie

U kunt deze subsidie aanvragen voor een eenmalig cultureel project dat op zichzelf staat. En een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de structureel gesubsidieerde activiteiten.

 • De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5000,-
 • De subsidie moet minimaal 8 weken voor de eerste publieksactiviteit aangevraagd worden

Aanvragen

 • U moet de Stimuleringssubsidie voor het jaar 2022 online aanvragen
 • Wij houden bij het beoordelen ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten) dient dit aangetoond te worden met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 oktober 2021. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met mevr. C. Nordhausen via cultuur@venlo.nl
 • U dient een projectplan bij te voegen bij uw aanvraag.
 • U wordt gevraagd een begroting 2022 incl. dekkingsplan aan te leveren. Daarin geeft u aan welke middelen, naast de subsidie van de gemeente, nog meer inzet om uw activiteiten te realiseren.
 • Uw project dient bij te dragen aan tenminste drie van de vier onderstaande inhoudelijke criteria:
 • Sociaal: het project heeft een culturele en/of maatschappelijke meerwaarde en bereikt nieuwe doelgroepen en/of nieuw publiek.
 • Artistiek: de inhoudelijke / artistieke activiteiten dragen bij aan vernieuwing en/of kwaliteitsverbetering en vergroten het artistieke en/of culturele bereik.
 • Co-creatie: het project komt tot stand in samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke partners met een substantiële eigen inbreng.
 • Waarde-creatie: het eindresultaat draagt (duurzaam) bij aan nieuwe verbindingen, nieuwe verbeelding en/of nieuwe competenties