Subsidie jeugdactiviteiten

Als u binnen de gemeente Venlo activiteiten organiseert voor de jeugd van 0 tot 23 jaar, dan heeft u de mogelijkheid om een structurele subsidie aan te vragen. U moet de subsidie voor het jaar 2022 aanvragen voor 1 oktober 2021.

Voorwaarden en toelichting

Uw vereniging of stichting moet ingeschreven staan bij de Kamer van de Koophandel.

Het doel van de subsidie is het stimuleren van stichtingen en verenigingen om activiteiten voor jeugdigen te ontwikkelen of voort te zetten om deze doelgroep te laten participeren in een inclusieve samenleving waar ze gelijk worden behandeld, eigen regie kunnen voeren en elkaar kunnen ondersteunen daar waar nodig. Verenigingen en stichtingen die bewust en georganiseerd mee werken aan de doelen van gemeente Venlo om preventief jeugdigen te laten participeren kunnen rekenen op ondersteuning bij het opzetten van deze programma’s of activiteiten.

U vindt meer informatie in de Subsidieregel jeugdactiviteiten. Het maximale bedrag waarvoor u subsidie kan aanvragen, verschilt per discipline.
Meer informatie: Algemene subsidieverordening

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een subsidieaanvraag indienen als uw organisatie in gemeente Venlo:

a: Scouting activiteiten aanbiedt
b: Een speeltuin exploiteert
c: Kindervakantiewerk activiteiten aanbiedt
d: Jeugdactiviteiten aanbiedt in georganiseerd verband die niet vallen onder a tot en met c.

Aanvragen

In het online formulier wordt u gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Beschrijf hoe uw organisatie er toe bijdraagt dat jeugdigen participeren in een inclusieve samenleving waarin ze gelijk worden behandeld, eigen regie kunnen voeren en elkaar kunnen ondersteunen waar nodig
 • Omschrijf op welke wijze u uw vereniging of stichting toekomstbestendig maakt
 • Werkt u samen met of zijn er directe contacten met andere organisaties van voorliggende voorzieningen met als doel een dekkend netwerk voor jeugdigen te stimuleren en ondersteunen?
 • Geef aan in welk pand u nagenoeg alle activiteiten organiseert en wie de eigenaar is?
 • Op welke wijze heeft u andere middelen geworven voor uw vereniging of stichting en/of sponsoren betrokken?
 • Doet u een beroep op een andere structurele subsidie van de gemeente en zo ja, welke?

Om uw aanvraag voor een structurele subsidies te kunnen beoordelen,  vragen wij de volgende documenten:

 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt, ontvangen we graag een (scan van) het uittreksel van de inschrijving bij de KvK. U kunt dit toevoegen in het formulier.
 • Een activiteitenplan
 • Jaarrekening van het laatste afgesloten kalenderjaar waaruit uw eigen vermogen blijkt.
 • Overzicht bestemmingsreserve inclusief tijdspad waarin deze bestemmingsreserve gericht wordt ingezet, indien u bestemmingsreserve heeft. Let op: dit moet expliciet bij bestuursbesluit van vóór 1 oktober 2021 zijn vastgesteld
 • Vastgestelde begroting van het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Neem van alle activiteiten / subgroepen zowel de inkomsten als uitgaven op en niet het saldo van die activiteiten / subgroepen;
 • Activiteitenplan 2022 inclusief toelichting dat inzicht geeft in de jaarplanning.