Subsidie jeugdactiviteiten

Algemeen

Als u binnen de gemeente Venlo activiteiten organiseert voor de jeugd van 0 tot 23 jaar, dan kunt u een structurele subsidie aanvragen. U moet de subsidie voor het jaar 2024 aanvragen voor 1 oktober 2023.

Voorwaarden en toelichting

Uw organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van de Koophandel.

Het doel van de subsidie is het stimuleren van stichtingen en verenigingen om activiteiten voor jeugdigen te ontwikkelen of voort te zetten om deze doelgroep te laten meedoen in een inclusieve samenleving waar ze gelijk worden behandeld, eigen regie kunnen voeren en elkaar kunnen ondersteunen daar waar nodig. Activiteiten zijn gericht op het bevorderen van meedoen in de wijk, in het dorp, of in de stad. U biedt een veilige plek, waar de aanwezige verantwoordelijke(n) enige vorm van ondersteuning kan bieden bij problemen en/of de juiste weg naar eventuele hulpverlening kan wijzen.

U vindt meer informatie in de Subsidieregel jeugdactiviteiten
Meer informatie: Algemene subsidieverordening

Structurele subsidie

U kunt jaarlijks een subsidieaanvraag indienen als uw organisatie in gemeente Venlo:

 1. Scouting activiteiten aanbiedt
 2. Een speeltuin exploiteert
 3. Kindervakantiewerk activiteiten aanbiedt
 4. Jeugdactiviteiten aanbiedt in georganiseerd verband die niet vallen onder 1 tot en met 3.

Aanvragen

In het online formulier geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Omschrijf op welke wijze u uw vereniging of stichting toekomstbestendig maakt
 • Werkt u samen met of zijn er directe contacten met andere organisaties van voorliggende voorzieningen met als doel een dekkend netwerk voor jeugdigen te stimuleren en ondersteunen?
 • Geef aan in welk pand u bijna alle activiteiten organiseert en wie de eigenaar is?
 • Op welke wijze heeft u andere middelen geworven voor uw vereniging of stichting en/of sponsoren betrokken?
 • Doet u een beroep op een andere structurele subsidie van de gemeente en zo ja, welke?

Om uw aanvraag voor een structurele subsidies te kunnen beoordelen,  vragen wij de volgende documenten:

 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt, ontvangen we graag een (scan van) het uittreksel van de inschrijving bij de KvK. U kunt dit toevoegen in het formulier.
 • Jaarrekening van het laatste afgesloten kalenderjaar waaruit uw eigen vermogen blijkt op 31 december 2022.
 • Overzicht bestemmingsreserve inclusief tijdspad waarin u deze bestemmingsreserve gericht inzet, indien u bestemmingsreserve heeft. Let op: dit moet expliciet bij bestuursbesluit van vóór 1 oktober 2023 zijn vastgesteld.
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • Vastgestelde begroting van het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Neem van alle activiteiten / subgroepen zowel de inkomsten als uitgaven op en niet het saldo van die activiteiten / subgroepen;
 • Activiteitenplan 2024 inclusief toelichting dat inzicht geeft in de jaarplanning.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling. Hiervoor vult u onderstaand formulier in. 

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.