Subsidie sociale basis

Algemeen

Een vrijwilligersorganisatie die activiteiten aanbiedt die de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners vergroot, kan een subsidie aanvragen. U kunt een structurele subsidie aanvragen als u jaarlijks terugkerende activiteiten aanbiedt, en / of een eenmalige subsidie voor een nieuw, innovatief concept. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aansluiten bij een behoefte in de samenleving. Ook moet u samenwerken met andere organisaties.

Soorten subsidie

In de subsidieregel Sociale Basis kennen we drie verschillende subsidies.

 • Structurele subsidie tot € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie. Deze subsidie kunt u aanvragen voor maximaal 4 jaar.
 • Structurele subsidie boven € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie.
 • Innovatieve subsidie
  Een bijdrage voor een nieuw en vernieuwend aanbod dat iets toevoegt aan het bestaande aanbod voor de doelgroep en waar vraag naar is. U kunt deze subsidie apart aanvragen naast een structurele subsidie.

Meer informatie leest u in de subsidieregel Sociale basis en de Algemene subsidieverordening.

Aanvragen structurele subsidie

 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toevoegen.
 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) moet u indienen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarover de aanvraag gaat.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten passen bij een of meer speerpunten die staan in het beleidsplan 'Fier op Venlo'.
 • Structurele subsidie tot € 35.000,- kunt u ook voor meerdere jaren aanvragen. U moet laten zien dat de activiteiten toekomstbestendig zijn en dat u deze meerdere jaren op dezelfde wijze kunt aanbieden. 
  Bij een meerjarige aanvraag moet u een meerjarenplan en een meerjarenbegroting toevoegen bij uw aanvraag.

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert
 • Of uw aanpak verandert in het komende jaar en als dat zo is, of u dat kan toelichten
 • Hoeveel mensen er waarschijnlijk deelnemen aan uw activiteit
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit(en)
 • Een beschrijving van uw doelgroep
 • De resultaten die u heeft bereikt in het lopende jaar
 • Met welke netwerkpartners u samenwerkt

Bijlagen

 • Ingevulde 'vragenlijst structurele subsidie'
 • Uittreksel KvK (bij eerste aanvraag)
 • begroting (meerjarenbegroting als u een aanvraag doet voor een meerjarige subsidie)
 • Activiteitenplan (beschrijf doel en middelen per activiteit)
 • Recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen.
 • Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U moet dit dus inzichtelijk maken met een recente jaarrekening of ander bewijs. Heeft u een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen)? Dan moet u dit bewijzen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet genomen zijn vóór 1 januari 2022. 
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • Plan en planning bestemmingsreserve inclusief bestuursbesluit (als dat voor uw organisatie geldt)

Aanvragen innovatie-subsidie

 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) dient u in vóór 1 oktober van het jaar voor het subsidiejaar waarover de aanvraag gaat.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen aan uw aanvraag. Of een ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U moet dit dus inzichtelijk maken met een recente jaarrekening of ander bewijs.
 • Is er een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen)? Dan moet u dit bewijzen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet zijn van vóór 1 januari 2022. 
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten passen bij de speerpunten die staan in het beleidskader 'Fier op Venlo'.
 • De innovatieve subsidie is bedoeld voor een vernieuwend aanbod:
  • U doet echt iets nieuws in het bestaande aanbod voor de doelgroep.
  • Uw nieuwe aanbod past bij de aantoonbare vraag of behoefte van de doelgroep. 

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt.
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert.
 • Hoeveel mensen er waarschijnlijk deelnemen aan uw activiteit.
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit.
 • Met welke netwerkpartners u samenwerkt.

Bijlagen

 • Licht uw aanvraag toe in een vragenlijst. Gebruik hiervoor het format ‘innovatie subsidie’ dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het aanvragen via e-mailadres m.vandenakker@venlo.nl
 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toevoegen.
 • Begroting en dekkingsplan waarin het totaal van inkomsten staat.
 • Activiteitenplan waarbij bij elke activiteit staat wat het doel is en hoeveel middelen u daarvoor nodig heeft. De doelen waaraan een aanvraag moet voldoen staan in artikel 3 van de subsidieregel sociale basis ‘beleidskader en doelstellingen’. Ook een tijdsplanning is onderdeel van dit plan.
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U moet dit dus inzichtelijk maken met een recente jaarrekening of ander bewijs. Is er een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen)? Dan moet u dit bewijzen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet zijn van vóór 1 januari 2022. 
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • Plan en planning bestemmingsreserve inclusief bestuursbesluit (als er een bestemmingsreserve is)

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.