Subsidie sociale basis

Algemeen

Een vrijwilligersorganisatie die activiteiten aanbiedt die de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners vergroot, kan een subsidie aanvragen. U kunt een structurele subsidie aanvragen als u jaarlijks terugkerende activiteiten aanbiedt, en / of een eenmalige subsidie voor een nieuw, innovatief concept. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, moet aansluiten bij een behoefte in de samenleving. Ook moet u samenwerken met andere organisaties.

Soorten subsidie

In de subsidieregel Sociale Basis kennen we drie verschillende subsidies.

 • Structurele subsidie tot € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie. Deze subsidie kunt u aanvragen voor maximaal 4 jaar.
 • Structurele subsidie boven € 35.000,-
  Een bijdrage in de exploitatie van een bestaande organisatie
 • Innovatieve subsidie
  Een bijdrage voor nieuwe en innovatieve concepten die iets toevoegen aan het bestaande aanbod voor de doelgroep en tegemoetkomen aan een vraag. U kunt deze subsidie apart aanvragen naast een structurele subsidie.

Meer informatie leest u in de subsidieregel Sociale basis en de Algemene subsidieverordening.

Aanvragen structurele subsidie

 • U moet de subsidie online aanvragen.
 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toevoegen.
 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) moet u vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, indienen.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten aansluiten bij een of meer speerpunten die zijn vastgelegd in Beleidsplan 'Fier op Venlo'
 • Structurele subsidie tot € 35.000,- kunt u ook meerjarig aanvragen. U moet aantonen dat de activiteiten toekomstbestendig zijn en dat u deze meerjarig op dezelfde wijze kunt aanbieden. 
  Bij een meerjarige aanvraag moet u een meerjarenplan en een meerjarenbegroting toevoegen bij uw aanvraag.

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert
 • Of uw aanpak verandert in het komende jaar en als dat zo is, of u dat kan toelichten
 • Hoeveel mensen er naar verwachting deelnemen aan uw activiteit
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit(en)
 • Een beschrijving van uw doelgroep
 • De resultaten die u heeft bereikt in het lopende jaar
 • Met welke netwerkpartners u samenwerkt

Bijlagen

 • Ingevulde 'vragenlijst structurele subsidie'
 • Uittreksel KvK (bij eerste aanvraag)
 • begroting (meerjarenbegroting als u een aanvraag doet voor een meerjarige subsidie)
 • Activiteitenplan (beschrijf doel en middelen per activiteit)
 • Recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen.
 • Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) moet u dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 januari 2022. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met Miriam van den Akker.
 • Plan en planning bestemmingsreserve inclusief bestuursbesluit (indien van toepassing)

Aanvragen innovatie-subsidie

 • U moet de subsidie online aanvragen.
 • Subsidieaanvragen (structureel én innovatief) moeten vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.
 • Bij het beoordelen van uw aanvraag, houden wij ook rekening met het eigen vermogen van uw organisatie. U moet daarom een scan van uw meest recente jaarrekening toevoegen bij uw aanvraag of een ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) moet u dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet gedateerd zijn van vóór 1 januari 2022. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met Miriam van den Akker.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten aansluiten bij de speerpunten die zijn vastgelegd in het beleidskader ‘Fier op Venlo’.
 • De innovatieve subsidie is bedoeld voor vernieuwende concepten:
  • U doet echt iets nieuws in het bestaande aanbod voor de doelgroep.
  • Uw nieuwe aanbod past bij de aantoonbare vraag of behoefte van de doelgroep. 

Vragen

In het formulier vragen we van u:

 • Een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt.
 • Hoeveel activiteiten u per jaar organiseert.
 • Hoeveel mensen er naar verwachting deelnemen aan uw activiteit.
 • Hoeveel vrijwilligers helpen bij uw activiteit.
 • Met welke netwerkpartners u samenwerkt.

Bijlagen

 • Licht uw aanvraag toe in een vragenlijst. Gebruik hiervoor het format ‘innovatie subsidie’ dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres m.vandenakker@venlo.nl
 • Als u deze subsidie voor de eerste keer aanvraagt moet u een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toevoegen.
 • Begroting en dekkingsplan waarin u overzicht biedt in het totaal van inkomsten
 • Activiteitenplan waarbij per activiteit het doel en de benodigde middelen staan vermeld. De doelen waaraan een aanvraag moet voldoen staan beschreven in artikel 3 van de subsidieregel sociale basis ‘beleidskader en doelstellingen’. Ook een tijdsplanning is onderdeel van dit plan
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) moet u dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 januari 2022. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met Miriam van den Akker.
 • Plan en planning bestemmingsreserve inclusief bestuursbesluit (indien sprake is van een bestemmingsreserve)