Subsidie sport

Algemeen

Als sportvereniging of -stichting heeft u de mogelijkheid verschillende subsidies aan te vragen. Naast de startsubsidie heeft u voor activiteiten of projecten mogelijk recht op een stimuleringssubsidie of innovatiesubsidie. U moet de subsidie voor het jaar 2024 aanvragen voor 1 oktober 2023.

Soorten subsidie

Alle subsidies zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties (vereniging of stichting) gevestigd in de gemeente Venlo die door het aanbieden van sportactiviteiten en projecten een substantiële bijdrage leveren aan de ambities uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.

 • Startsubsidie:
  Een bijdrage in het basisbudget dat u nodig heeft om zelfstandig te bestaan als sportieve organisatie in de gemeente.
 • Stimuleringssubsidie:
  Een stimuleringsbudget voor activiteiten of projecten die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.
 • Innovatiesubsidie:
  Een subsidie voor vernieuwing binnen de organisatie bij het organiseren van activiteiten of het runnen van een toekomstbestendige organisatie. 

Voorwaarden en eisen zijn vastgelegd in de Subsidieregel sport 2023

Aanvragen

 • U heeft een recente jaarrekening nodig of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U maakt dit inzichtelijk met een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) toont u dit aan met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit (verslag bestuursvergadering) moet gedateerd zijn van vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de aanvraag. 
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.
 • U moet altijd een begroting en een activiteitenplan toevoegen.
 • De organisatie heeft minimaal 40 contributie-betalende leden of betalende deelnemers. 
 • Voorwaarde stimuleringssubsidie: voor 25% van het budget van het project waarvoor u subsidie vraagt, komt een bijdrage van de organisatie en misschien andere partijen.
 • Voorwaarde innovatiesubsidie: voor 50% van het budget van het project waarvoor u subsidie vraagt, komt een bijdrage van de organisatie en misschien andere partijen.

Startsubsidie

In het formulier moet u een rapportage Vitale Club Monitor toevoegen.

Stimulerings- of Innovatiesubsidie

Licht uw aanvraag toe in een bijlage. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres jo.spee@venlo.nl.

Venlo.fit Sportvisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 is de basis voor de subsidieregels sport. Deze visie heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde manier van leven te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie. 

1. Wij leren bewegen
2. Bij ons beweegt iedereen
3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
4. Onze ruimte daagt uit

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.