Subsidie sport

Als sportvereniging of -stichting heeft u de mogelijkheid verschillende subsidies aan te vragen. Naast de startsubsidie heeft u voor activiteiten of projecten mogelijk recht op een stimuleringssubsidie of innovatiesubsidie. U moet de subsidie voor het jaar 2022 aanvragen voor 1 oktober 2021.

Soorten subsidie

Alle subsidies zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties (vereniging of stichting) gevestigd in de gemeente Venlo die door het aanbieden van sportactiviteiten en projecten een substantiële bijdrage leveren aan de ambities uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.  

 • Startsubsidie:
  Een bijdrage in het basisbudget dat u nodig heeft om zelfstandig te bestaan als sportieve organisatie in de gemeente.
 • Stimuleringssubsidie:
  Een stimuleringsbudget voor activiteiten of projecten die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit de Venlo.fit Sportvisie 2030.
 • Innovatiesubsidie:
  Een subsidie voor vernieuwing binnen de organisatie bij het organiseren van activiteiten of het runnen van een toekomstbestendige organisatie. 

Voorwaarden en eisen zijn vastgelegd in de Subsidieregel sport

Aanvragen

 • U moet de subsidie online aanvragen.
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve (voor bijvoorbeeld instrumenten of uniformen) dient dit aangetoond te worden met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 oktober 2021. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact opnemen met Noortje Vrolijk via n.vrolijk@venlo.nl of Sanne Vanmaris via s.vanmaris@venlo.nl.
 • U moet altijd een begroting en een activiteitenplan toevoegen.
 • De organisatie heeft  minimaal 40 contributie-betalende leden of betalende deelnemers. 
 • Voorwaarde stimuleringssubsidie: 25% van het budget van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt bijgedragen door de organisatie en eventueel andere partijen.
 • Voorwaarde innovatiesubsidie: 50% van het budget van het project waarvoor u subsidie vraagt, wordt bijgedragen door de organisatie en eventueel andere partijen.

Startsubsidie

In het formulier moet u een rapportage Vitale Club Monitor toevoegen.

Stimulerings- of Innovatiesubsidie

Licht uw aanvraag toe in een bijlage. Gebruik hiervoor het format dat u heeft ontvangen per mail. Als u dit format niet (meer) heeft, kunt u het opnieuw aanvragen via e-mailadres s.vanmaris@venlo.nl

Venlo.fit Sportvisie 2030

De Venlo.fit Sportvisie 2030 is de basis voor de subsidieregels sport. Deze visie heeft als ambitie zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden, dat inwoners plezier hebben aan sport en bewegen en dat sport en bewegen een middel is om gezond op te groeien en een gezonde leefstijl te hanteren. Met subsidies willen we activiteiten en projecten stimuleren die bijdragen aan de ambities van de sportvisie.

1. Wij leren bewegen
2. Bij ons beweegt iedereen
3. Sportverenigingen en haar voorzieningen
4. Onze ruimte daagt uit