Subsidie toerisme en recreatie

Wilt u binnen de gemeente Venlo een toeristisch-recreatief project of activiteit uitvoeren dan heeft u de mogelijkheid om een eenmalige projectsubsidie aan te vragen. U bent een privaatrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de Kamer van de Koophandel.

Voorwaarden

U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Minimaal 25% van het budget van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, wordt bijgedragen door de projectinitiatiefnemer/aanvrager en eventueel andere partijen (niet zijnde andere overheden en algemene fondsen).

Voor subsidie komen in eerste instantie in aanmerking:

 1. projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het toeristisch product
 2. projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van één van de drie toeristische speerpunten Arcen, stedelijk centrum en/of Steyl
 3. projecten die een bijdrage leveren aan versterking en/of beleving van de recreatieve routestructuren
 4. projecten die een bijdrage leveren  aan versterking van de recreatieve betekenis van de Maas
 5. projecten die een bijdrage leveren aan de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie zoals beschreven in de actielijnen van het regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie

Voor hetzelfde project kan geen subsidieaanvraag onder meerdere gemeentelijke subsidieregels worden gedaan.  Het is wel mogelijk dat dezelfde organisatie meerdere projectideeën indient en hiervoor later bij stap 2 formeel subsidie aanvraagt.

U leest meer in de Subsidieregel toerisme en recreatie. Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening

Procedure

Stap 1 – Voorbereidingsprocedure

Indienen projectidee

U dient het idee voor uw project in via het online formulier op deze pagina. Voor 2022 kunt u geen projectidee meer indienen. Informatie over het indienen van een projectidee voor 2023 volgt.

Beoordeling projectidee

Uw projectidee wordt inhoudelijk beoordeeld in het kader van  het TRAP (Toeristisch Recreatief Actie Programma) door de werkgroep Toerisme. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de toeristisch-recreatieve sector. De inhoudelijke beoordeling van de werkgroep over de ingediende projectideeën wordt als advies  voorgelegd aan het college van BenW, dat een besluit neemt over het vaststellen van het Toeristisch Recreatief ActieProgramma.

De ideeën worden onder andere beoordeeld op:

 • de mate waarop het een van de drie toeristische speerpunten versterkt
 • de mate waarin de bijdrage van de gemeente een meervoud aan investeringen oplevert
 • het onderscheidende karakter van het project
 • het innovatieve karakter van een project.

Stap 2: formele aanvraag

Nadat het college van BenW een besluit heeft genomen over het Toeristisch Recreatief Actieprogramma, waarin projectideeën programmatisch zijn opgenomen, ontvangt u binnen 3 weken een terugkoppeling.

Het project waarvoor formeel subsidie wordt aangevraagd dient opgenomen te zijn in het Toeristisch Recreatief Actieprogramma zoals dat door het college van B&W is vastgesteld.

De formele subsidieaanvraag dient dan vervolgens 8 weken voor aanvang van de feitelijke uitvoering van het project te worden ingediend.

Aanvragen

Voor de voorlopige aanvraag gebruikt u het online formulier op deze pagina. In het formulier geeft u achtergrondinformatie door middel van  een aantal vragen:

 • Omschrijf op welke wijze u met uw project / activiteit de toeristisch recreatieve sector versterkt.
 • Met welke partners werkt u samen? Leveren deze partners ook een financiële bijdrage?

Daarnaast vragen we van u een aantal bijlagen:

 • Een uitgewerkt project c.q. activiteitenplan
 • Een begroting en financieringsopzet waaruit blijkt dat projectinitiatiefnemer (incl. partners) minimaal 25% van het budget zelf bijdragen.
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U dient dit dus inzichtelijk te maken middels een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve dient dit aangetoond te worden met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit dient gedateerd te zijn van vóór 1 oktober 2021. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact op nemen met de beleidsmedewerker toerisme en recreatie.