Subsidie toerisme en recreatie

Algemeen

Wilt u binnen de gemeente Venlo een toeristisch-recreatief project of activiteit uitvoeren? Bent u een privaatrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk en staat u ingeschreven bij de Kamer van de Koophandel? Dan kunt u een eenmalige projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Minimaal 25% van het budget van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, komt van de projectinitiatiefnemer/aanvrager en eventueel andere partijen (niet zijnde andere overheden en algemene fondsen).

Voor subsidie komen in eerste instantie in aanmerking projecten die bijdragen aan:

 1. het versterken van het toeristisch product
 2. het versterken van één van de drie toeristische speerpunten Arcen, stedelijk centrum en/of Steyl
 3. het versterken en/of beleven van de recreatieve routestructuren
 4. het versterken van de recreatieve betekenis van de Maas
 5. de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie zoals staat in de actielijnen van het regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie

Voor hetzelfde project kunt u slechts onder één gemeentelijke subsidieregel een aanvraag doen. Wel kunt u als organisatie voor meerdere projectideeën subsidie aanvragen.

U leest meer in de Subsidieregel toerisme en recreatie. Ook moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening

Procedure

Stap 1 – Voorbereidingsprocedure

Indienen projectidee

U dient het idee voor uw project in via het formulier bovenaan deze pagina. Aanvragen voor het volgende jaar dient u vóór 1 oktober van dit jaar in. 

Beoordeling projectidee

De werkgroep Toerisme beoordeelt uw projectidee in het kader van het TRAP (Toeristisch Recreatief Actie Programma). Deze werkgroep Toerisme bestaat uit vertegenwoordigers uit de toeristisch-recreatieve sector. De inhoudelijke beoordeling van de werkgroep over de ingediende projectideeën leggen we als advies voor aan het college van B en W. Het college neemt een besluit over het vaststellen van het Toeristisch Recreatief Actie Programma.

De werkgroep beoordeelt de ideeën onder andere op:

 • de mate waarop het een van de drie toeristische speerpunten versterkt
 • de mate waarin de bijdrage van de gemeente een meervoud aan investeringen oplevert
 • het unieke karakter van het project
 • het innovatieve karakter van een project

Stap 2: formele aanvraag

Nadat het college van B en W een besluit heeft genomen over het Toeristisch Recreatief Actieprogramma, ontvangt u binnen 3 weken bericht. Staat uw project in het Toeristisch Recreatief Actieprogramma? Dan kunt u subsidie aanvragen. De aanvraag voor subsidie doet u tenminste 8 weken voordat uw project begint.

Aanvragen

U stuurt uw projectidee in via het formulier bovenaan deze pagina. In het formulier geeft u informatie over uw idee:

 • Omschrijf hoe u met uw project / activiteit de toeristisch-recreatieve sector versterkt.
 • Met welke partners werkt u samen?
 • Leveren deze partners ook een financiële bijdrage?

In het formulier voegt u ook een aantal bijlagen toe:

 • Een projectplan of activiteitenplan
 • Een begroting en financieringsopzet die laat zien dat projectinitiatiefnemer  en partners minimaal 25% van het budget zelf bijdragen
 • Voor aanvragen boven € 5.000,- heeft u een recente jaarrekening nodig of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. Wanneer er een bestemmingsreserve is, moet u dit dit aantonen met een bestuursbesluit en een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet genomen zijn vóór 1 oktober 2022. 
 • Heeft uw organisatie geen jaarrekening of balans? Vul dan het format 'Eigen vermogen' in en stuur het mee met uw aanvraag.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling. Hiervoor vult u onderstaand formulier in. 

Wat u moet weten

 • Heeft u vorig jaar subsidie ontvangen? Dan legt u hier verantwoording over af. 
 • Stuur de verantwoording voor 1 mei van dit jaar.
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.