Subsidie toerisme en recreatie

Wilt u binnen de gemeente Venlo een toeristisch-recreatief project of activiteit uitvoeren dan heeft u de mogelijkheid om een eenmalige projectsubsidie aan te vragen. U bent een privaatrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk en staat ingeschreven bij de Kamer van de Koophandel.

Voorwaarden

U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Minimaal 25% van het budget van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, komt van de projectinitiatiefnemer/aanvrager en eventueel andere partijen (niet zijnde andere overheden en algemene fondsen).

Voor subsidie komen in eerste instantie in aanmerking:

 1. projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het toeristisch product
 2. projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van één van de drie toeristische speerpunten Arcen, stedelijk centrum en/of Steyl
 3. projecten die een bijdrage leveren aan versterking en/of beleving van de recreatieve routestructuren
 4. projecten die een bijdrage leveren  aan versterking van de recreatieve betekenis van de Maas
 5. projecten die een bijdrage leveren aan de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie zoals beschreven in de actielijnen van het regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie

Voor hetzelfde project kunt u slechts onder één gemeentelijke subsidieregel een aanvraag doen. Het is wel mogelijk dat dezelfde organisatie meerdere projectideeën indient en hiervoor later bij stap 2 formeel subsidie aanvraagt.

U leest meer in de Subsidieregel toerisme en recreatie. Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening

Procedure

Stap 1 – Voorbereidingsprocedure

Indienen projectidee

U dient het idee voor uw project in via het online formulier op deze pagina. U kunt vanaf nu uw projectidee indienen via het online aanvraag formulier. U kunt uw projectidee indienen uiterlijk voor 1 oktober 2022.

Beoordeling projectidee

De werkgroep Toerisme beoordeelt uw projectidee in het kader van  het TRAP (Toeristisch Recreatief Actie Programma). Deze werkgroep Toerisme bestaat uit vertegenwoordigers uit de toeristisch-recreatieve sector. De inhoudelijke beoordeling van de werkgroep over de ingediende projectideeën leggen we als advies voor aan het college van B en W, dat een besluit neemt over het vaststellen van het Toeristisch Recreatief ActieProgramma.

De werkgroep beoordeelt de ideeën onder andere op:

 • de mate waarop het een van de drie toeristische speerpunten versterkt
 • de mate waarin de bijdrage van de gemeente een meervoud aan investeringen oplevert
 • het onderscheidende karakter van het project
 • het innovatieve karakter van een project.

Stap 2: formele aanvraag

Nadat het college van B en W een besluit heeft genomen over het Toeristisch Recreatief Actieprogramma, waarin projectideeën programmatisch zijn opgenomen, ontvangt u binnen 3 weken een terugkoppeling.

Het project waarvoor u formeel subsidie aanvraagt moet opgenomen zijn in het Toeristisch Recreatief Actieprogramma zoals dat door het college van B en W is vastgesteld.

De formele subsidieaanvraag moet u dan vervolgens 8 weken voor aanvang van de feitelijke uitvoering van het project indienen.

Aanvragen

Voor de voorlopige aanvraag gebruikt u het online formulier op deze pagina. In het formulier geeft u achtergrondinformatie door middel van  een aantal vragen:

 • Omschrijf op welke wijze u met uw project / activiteit de toeristisch recreatieve sector versterkt.
 • Met welke partners werkt u samen? Leveren deze partners ook een financiële bijdrage?

Daarnaast vragen we van u een aantal bijlagen:

 • Een uitgewerkt projectplan of activiteitenplan
 • Een begroting en financieringsopzet waaruit blijkt dat projectinitiatiefnemer  en partners minimaal 25% van het budget zelf bijdragen.
 • Een recente jaarrekening of ander bewijs van de hoogte van het eigen vermogen. Het eigen vermogen omvat alle bezittingen en schulden van de organisatie. U kunt dit dus inzichtelijk maken met een recente jaarrekening of ander bewijs. Wanneer er sprake is van een bestemmingsreserve moet u dit dit aantonen met een bestuursbesluit inclusief een vastgesteld plan van aanpak en tijdsplanning. Het bestuursbesluit moet gedateerd zijn van vóór 1 oktober 2021. Wanneer uw organisatie geen jaarrekening opstelt, kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker toerisme en recreatie.