Toerisme en recreatie: subsidie

Wilt u binnen de gemeente Venlo een toeristisch-recreatief project of activiteit uitvoeren dan heeft u de mogelijkheid om een eenmalige subsidie aan te vragen. Uw organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van de Koophandel.

Voorwaarden

U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Minimaal 25% van het budget van het project waarvoor u subsidie aanvraagt, wordt bijgedragen door de projectinitiatiefnemer/aanvrager en eventueel andere partijen.

Voor subsidie komen in eerste instantie in aanmerking:

 1. projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het toeristisch product
 2. projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van één van de drie toeristische speerpunten Arcen, stedelijk centrum en/of Steyl
 3. projecten die een bijdrage leveren aan versterking en/of beleving van de recreatieve routestructuren
 4. projecten die een bijdrage leveren  aan versterking van de recreatieve betekenis van de Maas
 5. projecten die een bijdrage leveren aan de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie zoals beschreven in de actielijnen van het regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie

Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Algemene Subsidieverordening

Procedure

Stap 1: 

Stap 1 – Voorlopige aanvraag

U dient het idee voor uw project in via het online formulier op deze pagina. Een idee voor 2021 moet u indienen voor 1 oktober 2020.

Stap 2: Beoordeling

Uw voorlopige aanvraag wordt beoordeeld binnen het TRAP (Toeristisch Recreatief Actie Programma) door de werkgroep Toerisme. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de toeristisch-recreatieve sector. Het idee voor het project wordt inhoudelijk beoordeeld en met een advies van de werkgroep voorgelegd aan het college van BenW.

De ideeën worden onder andere beoordeeld op:

 • de mate waarop het een van de drie toeristische speerpunten versterkt
 • de mate waarin de bijdrage van de gemeente een meervoud aan investeringen oplevert
 • het onderscheidende karakter van het project
 • het innovatieve karakter van een project.

Stap 3: formele aanvraag

Nadat het college van BenW een besluit heeft genomen over het Toeristisch Recreatief Actieprogramma, waarin projectideeën programmatisch zijn opgenomen, ontvangt u terugkoppeling. De formele subsidieaanvraag dient dan vervolgens 8 weken voor aanvang van de feitelijke uitvoering van het project te worden ingediend.

Aanvragen

Voor de voorlopige aanvraag gebruikt u het online formulier op deze pagina. In het formulier geeft u achtergrondinformatie door middel van van een aantal vragen:

 • Omschrijf op welke wijze u met uw project / activiteit de toeristisch recreatieve sector versterkt.
 • Met welke partners werkt u samen? Leveren deze partners ook een financiële bijdrage?

Daarnaast vragen we van u een aantal bijlagen:

 • Projectplan
 • Marketing / communicatieplan
 • De meest recente jaarrekening of een ander document waaruit het eigen vermogen blijkt (Let op: het eigen vermogen van de organisatie mag maximaal 100% van de eigen begroting zijn, inclusief het aangevraagde subsidiebedrag)
 • Een begroting en financieringsopzet waaruit blijkt dat projectinitiatiefnemer (incl. partners) minimaal 25% van het budget zelf bijdragen.