Wethouder Marij Pollux-Linssen

Marrij Pollux

Wethouder namens GroenLinks voor de onderwerpen duurzaamheid, cultuur en evenementen

 • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum
 • Q4 en Maaswaard
 • KazerneKwartier
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Evenementen
 • Cultuurparticipatie
 • Milieu
 • Natuur, Groen en Water
 • Hoogwater bescherming
 • Wijkwethouder: Hout-Blerick, Blerick (m.u.v. Vastenavondkamp) en Boekend
 • Spoor (veiligheid en basisnet)

Nevenfuncties ambtshalve

 • Voorzitter C2C ExpoLAB, niet betaald
 • Lid commissie Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Plv. lid van de commissie Sociale aangelegenheden, cultuur en sport van Euregio Rijn-Maas-Noord, niet betaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette (AB MSN), niet betaald
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM), niet betaald
 • Lid Stuurgroep Noordelijke Maasvallei (via Waterschap Limburg), niet betaald
 • Lid bestuurlijk overleg Taakgroep Maas van Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, niet betaald
 • Lid bestuurlijk overleg Waterpanel Noord (via Waterschap Limburg), niet betaald
 • Lid van bestuur van Stichting Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO IMT), niet betaald
 • Lid van bestuur Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg (ASL), niet betaald
 • G40 – lid Themagroep Duurzaamheid, niet betaald
 • Lid stuurgroep van RES Noord- en Midden Limburg, niet betaald

Nevenfuncties niet ambtshalve

 • Voorzitter GroenLinks Limburg, niet betaald