Woonbeleid

Wat is het woonbeleid?

Gemeenten hebben een sturende rol als het gaat om wonen. In het ruimtelijk beleid worden bouwlocaties vastgelegd. In het grondbeleid wordt vastgelegd welke rol de gemeente bij verwerving van gronden en gebiedsontwikkeling speelt. In een woonvisie komen alle aspecten van het wonen aan bod: kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen, volkshuisvestelijke prioriteiten en de rol van woningcorporaties. De woonvisie vormt de basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisatie.
Lees verder via de website van de VNG.

In oktober 2020 is in de raad een eerste oordeelsvormend gesprek gevoerd over de nieuwe lokale woonvisie. In september 2021 is de nieuwe woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Het traject hiernaartoe kunt u in onderstaand overzicht volgen.

Tijdlijn, planning

Fase 1: Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (oktober 2020)
Tijdens deze oordeelsvormende raadsvergadering is de oude raadsnotitie lokaal woonbeleid besproken met daarbij de mogelijke hoofdthema’s die de basis vormen voor de uitwerking van de nieuwe visie.

Fase 2: Gesprekken over de woonvisie (april 2021)
Er hebben een viertal gesprekken plaatsgevonden over de woonvisie met belanghebbenden zoals corporaties, ontwikkelaars, belangenorganisaties en raadsleden. Doel was het ophalen wat vanuit ieders perspectief de belangrijkste opgaven en oplossingen zijn die een plek moeten krijgen in de woonvisie.

Fase 3: Themabijeenkomst raad uitkomst onderzoeken (mei 2021)
Tijdens de themabijeenkomst zijn de uitkomsten van twee belangrijke onderleggers voor de woonvisie toegelicht. Het gaat hierbij om het woonwensenonderzoek en de woonzorganalyse.

Fase 4: Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (juni 2021)
Tijdens deze oordeelsvormende raadsbijeenkomst is een raadsnotitie voorgelegd waarin de raad is gevraagd een keuze te maken over de wijze waarop de woonvisie wordt vormgegeven. Hierbij is de keus gemaakt voor scenario 1: een woonvisie op hoofdlijnen.

Eindfase: Besluitvorming (september 2021)
De lokale woonvisie is in september 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens deze raadsvergadering hebben zij de nieuwe woonvisie vastgesteld.

Relevante documenten

Raadsinformatiebrief: Stand van zaken uitvoeringsprogramma woonvisie
Inhoud: in deze brief wordt over een drietal onderwerpen geïnformeerd: (1) inzet instrumentarium om speculatie met woningen tegen te gaan, (2) monitoring, en (3) grondbeleid instrumentarium in relatie tot woningbouw.
Tijdvak: december 2021

Woonvisie Venlo 2021-2026
Inhoud: Met de woonvisie wordt koers gegeven aan het woonbeleid voor de komende vijf jaar. Er zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op wonen in Venlo. Vanuit die doelstellingen zijn acties opgenomen die moeten leiden tot het behalen van deze doelen. Als bijlagen bij de woonvisie vindt u ook het uitvoeringsprogramma, de opgaven per stadsdeel en andere relevante documenten.
Tijdvak: september 2021

Nieuwe lokale woonvisie
Inhoud: De raadsnotitie bevat verdere informatie over de inhoudelijke hoofdthema’s. Verder wordt de raad gevraagd hoe het vervolgproces moet worden ingericht.
Tijdvak: juni 2021

Presentatie woonwensenonderzoek en woonzorganalyse themabijeenkomst 19 mei 2021
Inhoud: Zowel het woonwensenonderzoek als de woonzorganalyse zijn belangrijke onderleggers voor de nieuwe Lokale Woonvisie.
Tijdvak: mei 2021

Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, wat kan beter? Inhoud: In het Rekenkamerrapport “Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, wat kan beter?” dat nu voorligt, vindt u concrete aanbevelingen die zijn opgesteld op basis van het onderzoek naar de lopende cyclus van het woonbeleid. De rekenkamer wil de raad daarmee heel direct ondersteunen in de kaderstellende rol omdat op korte termijn de nieuwe Woonvisie voor de gemeente Venlo moet worden vastgesteld.
Tijdvak: april 2021

Artikel 44 vragen CDA, VVD, PVV, D66 - Digitale gesprekken nieuwe woonvisie
Beantwoording artikel 44 vragen
Tijdvak: maart/april 2021

Lokale woonvisie
Inhoud: De raadsnotitie introduceert de drie mogelijke hoofdthema’s voor de nieuwe woonvisie. Aan de raad wordt gevraagd deze aan te vullen.
Tijdvak: oktober 2020

Belangrijke raadsbijeenkomsten

Besluitvormende raadsvergadering 29 september 2021
Bekijk de uitzending terug

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 16 juni 2021
Bekijk de uitzending terug

Themabijeenkomst 19 mei 2021
Bekijk de uitzending terug

Besluitvormende raadsvergadering 28 april 2021
Bekijk de uitzending terug

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 14 april 2021
Bekijk de uitzending terug

Themabijeenkomst 7 april 2021
Bekijk de uitzending terug

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 14 oktober 2020
Bekijk de uitzending terug

Financieel inzicht

In de begroting vindt u de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De begroting is voor de raad van belang voor een goede oordeelsvorming over de inkomsten en uitgaven. In deze video van de VNG vindt u meer informatie over de gemeentebegroting en de planning-en-control cyclus.

De begroting van Venlo is ingedeeld in een aantal programma’s. Het woonbeleid valt in het programma ‘Leefbaar Venlo’, programmalijn wonen. In de online begroting staat handig weergegeven wat de lasten, baten en het saldo zijn van het programma. Verder staat er wat de ambities/doelstellingen zijn van het programma, hoe deze worden bereikt en wat het mag kosten.

In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden.

Bekijk de begroting van het programma ‘Leefbaar Venlo’ 2022-2025.

De begroting van voorgaande jaren, productenraming en de stukken van de jaarrekening online zijn te bekijken via de website begroting.venlo.nl.

Betrokken partijen

Bij wonen en woonbeleid zijn veel partijen betrokken, denk hierbij aan projectontwikkelaars, makelaars, vastgoedeigenaren, belangenorganisaties (zoals het VAC), de adviesraad sociaal Domein, maar zeker ook de woningcorporaties. Samen met hen en de  Huurdersbelangenvereniging Venlo worden prestatieafspraken gemaakt die hun basis vinden in het gemeentelijk woonbeleid.

Gerelateerd beleid

Regionale woonvisie Noord-Limburg

De Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 is het resultaat van de herijking van de regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg van 20 april 2016. Met deze nieuwe visie wordt recht gedaan aan de huidige regionale opgaven binnen het beleidsveld wonen. In de regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over de afstemming van woningbouwprojecten in de regio en is de keus gemaakt vooral de kwalitatieve opgave leidend te laten zijn, in plaats van de kwantitatieve opgave. Met andere woorden, regionaal hebben we afgesproken dat we het vooral hebben over de juiste kwaliteit en niet zozeer om de aantallen.
Lees verder

Leren, vergelijken en verdiepen

Venlo in Cijfers, dashboard Wonen: cijfers over woningvoorraad, woningmarkt e.d.
Gemeentelijke Monitor Bouwen en Wonen (VNG): cijfers over de demografische ontwikkeling, de markt voor huren en kopen en prognoses van toekomstige ontwikkelingen. Deze kun je vergelijken met andere gemeenten in Nederland.
Open Raadsinformatie
Plancapaciteitsmonitor Limburg

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.