Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Venlo mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen?

Bestemmingsplan en omgevingswet

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door de langere procedures die nodig zijn voor het wijzigen van een bestemmingsplan, moet u hier nu al rekening mee houden.

Voor sommige bouwplannen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een (gewijzigd) bestemmingsplan dat vóór 1 januari 2023 als ontwerp ter inzage ligt, valt nog onder de huidige wet- en regelgeving (Wet ruimtelijke ordening). Gebeurt dit ná 1 januari 2023, dan geldt de nieuwe Omgevingswet.

Verzoeken vóór of na 15 juli 2022

De procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan duurt gemiddeld zo’n zes maanden. Daarom is 15 juli 2022 een belangrijke datum voor het indienen van een concept bestemmingsplan. 

Als u vóór 15 juli 2022 een verzoek om wijziging van het bestemmingsplan indient, vindt afhandeling plaats onder de huidige regelgeving. Als u een verzoek indient ná 15 juli 2022 is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan tijdig voor 1 januari 2023 ter inzage te leggen. En kan het plan niet meer worden afgehandeld onder de huidige wet- en regelgeving. 

Op welke wijze kan een initiatiefnemer plannen realiseren in de overgangsperiode tussen 15 juli 2022 en 1 januari 2023?

Dit kan via een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking. Deze kan ingediend worden tot 31 december 2022. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast kunt u een plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct na 1 januari 2023 ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Welke optie voor u het beste is, is maatwerk. Heeft u een plan of initiatief waarvoor mogelijk een wijziging van bestemmingsplan nodig is? Maak dan een afspraak voor een gesprek met een van onze adviseurs via tel. 14077. Samen bekijken we wat voor uw plan de beste aanpak of procedure is. 

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Inzien bestemmingsplannen

Als u een kopie van documenten wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden.

Exploitatieplan Trade Port Noord

Op de site ruimtelijkeplannen.nl vindt u bij de locatie Trade Port Noord naast het bestemmingsplan ook het exploitatieplan Trade Port Noord, inclusief de meest actuele (ontwerp) herziening.