Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dit moet binnen 6 weken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwaar online

U kunt uw bezwaar online indienen via het formulier op deze pagina. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Bezwaar per brief

U kunt uw bezwaar ook per brief indienen. U schrijft een brief met de volgende onderdelen:

 • uw naam en adres
 • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u daartegen bezwaar maakt
 • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente of geef het af in het Stadskantoor. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verstuurd, kunnen we niet accepteren.

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Hoe het werkt

 • Team Juridische Zaken behandelt uw bezwaarschrift. Een hoorcommissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten.
 • Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft gemaakt ontvangt een advies over uw bezwaar.
 • Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar.
 • U krijgt een brief met het besluit over uw bezwaar. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken nadat de bezwaartermijn is verstreken.

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaar belastingen en WOZ

Bezwaar indienen tegen aanslag gemeentelijke belastingen of de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning doet u rechtstreeks bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Bezwaar tegen besluit uitkering (sociale dienst)

Bent u het niet eens met het besluit over uw uitkering? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders Venlo
Postbus 3388
5902 RJ Venlo

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres,
 • de datum van uw bezwaarschrift,
 • een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt,
 • waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Stuur een kopie mee van de brief met het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Als bezwaar is ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.  Er moet dan wel sprake zijn van onverwijlde spoed. U kunt uw verzoek sturen naar:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroepsschrift indienen via rechtspraak.nl