Boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen

Algemeen

Wilt u een boom of houtopstand kappen, snoeien of vellen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Beschermde bomen en houtopstanden zijn opgenomen in de bomenkaart. Hier moet u altijd een vergunning voor aanvragen, ook als de boom of houtopstand op uw eigen grond staat.

Vergunning aanvragen of melden

Omgevingsvergunning

 • Bomen, struiken of hagen in uw tuin mag u zonder vergunning kappen als ze niet zijn opgenomen in de bomenkaart en/of als u niet woont in buurt die is aangemerkt als beschermd dorpsgezicht.
 • U heeft geen vergunning nodig als u een houtopstand wil dunnen.

U heeft altijd een vergunning nodig om bomen of houtopstanden te kappen die:

 • op de bomenkaart staan
 • als groencompensatie, ruimtelijke inpassing of andere privaatrechtelijke overeenkomst aangeplant zijn

Houtopstand: begroeiing die bestaat uit een of meerdere bomen en / of struiken, zoals hakhout, houtwal of houtsingel, hagen, heggen en lanen.

Waardevolle boom op uw terrein

 • Een waardevolle boom of houtopstand is opgenomen in de bomenkaart.
 • U heeft een vergunning nodig als u deze boom of houtopstand wilt kappen, rooien of vellen.
 • Als u een monumentale of waardevolle boom of houtopstand op uw grond heeft en er gebeurt iets mee, bijvoorbeeld grote schade door storm of ziekte, dan moet u dit melden bij de gemeente.
 • Tip: verkoopt u het huis of de grond met een monumentale of waardevolle boom? Meld dit aan de nieuwe koper zodat hij op de hoogte is van het kapverbod.

Rijksmonument of beschermd dorpsgezicht

Maakt de boom of houtopstand deel uit van een rijksmonument of een beschermd dorpsgezicht? Hiervoor gelden andere regels, ook als de boom niet is opgenomen in de bomenkaart

Rijksmonumenten

Voor wijzigingen aan een groen rijksmonument, zoals het kappen van bomen of verwijderen van beplanting is vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt welke werkzaamheden hier precies onder vallen.
Voor gewone onderhoudswerkzaamheden om bestaande beplanting en aanleg in stand te houden is geen vergunning nodig. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van een dode boom in een bomenrij, door een boom van precies hetzelfde type vergunningvrij.

Beschermd dorpsgezicht

Voor het aanbrengen van veranderingen in een houtopstand / tuin binnen een beschermd dorpsgezicht (Steyl, omgeving Ronckenstein) is in beginsel een vergunning nodig.
U heeft geen vergunning nodig als de verandering geen aantasting van de groenstructuur betekent en als de boom of houtopstand niet is opgenomen in de bomenkaart

Bomen op grond van de gemeente

 • Als u last heeft van een boom op grond van de gemeente, dan kunt u dit melden. We bekijken samen met u of en hoe we de overlast kunnen oplossen.
 • Maakt u door huur of pacht gebruik van grond die eigendom is van de gemeente, dan heeft u altijd schriftelijk toestemming nodig van de gemeente als u bomen of houtopstand wil kappen of rooien.

Natuur en bos

Bescherming natuur

De bescherming van bijzondere planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming. Voor het kappen van bomen of houtopstanden betekent dit in het kort volgende:

Nesten en verblijfplaatsen:

 • Bomen en struiken met broedende vogels mag u niet kappen.
 • Nesten van een aantal vogelsoorten zijn het hele jaar door beschermd. Bomen met deze nesten mag u niet kappen.
 • Holtes in bomen zijn misschien ook verblijfplaats voor vleermuizen. Deze verblijfplaatsen zijn zwaar beschermd. Gericht onderzoek moet uitwijzen of kap toegestaan is.

Overige natuurwaarden
Bomen, bossen en andere houtopstanden kunnen een belangrijke functie hebben als vaste rust- en verblijfplaats of als voedselgebied voor beschermde dieren zoals uilen, eekhoorns, en dassen. De directe omgeving van een boom kan ook een geschikte groeiplaats zijn voor beschermde planten.
Kap van bomen of houtopstand is niet toegestaan als de kap deze situatie verstoort.

Natuurnetwerk Nederland

Bossen en andere houtopstanden maken vaak onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied verbinden. Daarvoor zijn zones aangewezen waarin bepaalde regels gelden. Als u met het verwijderen van bomen of struikgewas de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantast is dat in de regel niet toegestaan.
Maar er zijn uitzonderingen. Of uw houtopstand binnen het Natuurnetwerk Nederland valt en welke regels er gelden is aangegeven in het Provinciaal Omgevingsplan (POL 2014)

Onderhoud bossen

De Wet natuurbescherming vervangt onder andere de Boswet. De komgrenzen, vastgesteld in de Boswet zijn overgenomen in de Wet natuurbescherming.
U moet bij de Provincie Limburg melden als u een houtopstand wilt kappen die buiten de ‘Komgrenzen in zake de Boswet’ ligt en

 • die een oppervlak heeft van meer dan 1000m2 , of
 • die uit meer dan 20 bomen bestaat

Het dunnen van bossen hoeft u onder bepaalde voorwaarden niet te melden.

Met betrekking tot het behoud van houtopstanden is de Wet natuurbescherming niet van toepassing op:

 • Houtopstand op erven en in tuinen
 • Wegbeplantingen (lanen)
 • Eenrijige beplanting langs landbouwgronden
 • Beplantingen langs waterwegen
 • Kweekgoed
 • Boomgaarden (fruitbomen inclusief eventuele windschermen)
 • Naaldbomen bedoeld te dienen als kerstbomen niet ouder dan 20 jaar