Herijking sociaal domein

Op 28 april 2021 heeft de gemeenteraad het beleidskader 'Fier op Venlo' vastgesteld. Met dit beleidskader zijn de oude visie en kaders in het maatschappelijk domein geactualiseerd. Er is focus gebracht op vier accenten waar we de komende jaren mee aan de slag gaan: (1) De kracht van voeding; (2) Talentenacademie; (3) Kansrijk opgroeien; (4) Passend wonen in Venlo.

Wat is de herijking van het Sociaal Domein?

Wat is het Sociaal domein?

Het sociaal domein gaat over wat de gemeente organiseert rond jeugd, werk, participatie en zelfredzaamheid. Belangrijke onderwerpen zijn de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden.
In 2015 zijn deze taken en verantwoordelijkheden vanuit het Rijk en de provincies overgeheveld naar de gemeenten. In deze animatie van de VNG ziet u wat de transitie van het sociale domein inhield.

Wat is de herijking van het Sociaal Domein?

Het huidige beleidsplan sociaal domein ‘Een bijzondere tijd’ is in 2014 vastgesteld. Dit beleidsplan is toe aan een herijking. Het herijkte beleidsplan in april 2021 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Tijdlijn, planning

Fase 1 (juni 2020)
Aanscherpen opdracht en terugkijken

Het procesvoorstel is met de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Daarnaast is de evaluatie van het bestaande beleidsplan voorgelegd.

Fase 2 (juli – oktober 2020)
Digitaal en fysiek ophalen

In deze fase leveren inwoners en partners input.

Fase 3 (oktober 2020 t/m december 2020)
Terugkoppelen opbrengst en spiegelen

In deze fase werden tijdens sessies de belangrijkste beleidsprioriteiten voorgelegd die in fase 2 zijn opgehaald.

Fase 4 (januari 2021 - maart 2021)
Uitwerken plan en consulteren

In deze fase werken we het conceptplan uit. Via een raadsconsultatie vragen we de gemeenteraad naar zijn mening.

Fase 5 (maart - april 2021)
Voorbereiden besluitvorming

De uitkomsten van de raadsconsultatie verwerken we in een definitief concept.

Eindfase: Besluitvorming (april 2021)

In deze fase behandelen we het beleid en stellen we het beleid vast.

Omdat de samenleving zich blijft ontwikkelen vraagt dat om heroverweging en bijstelling van beleid. In 2025 evalueren we daarom opnieuw: zitten we nog op de juiste weg?  In de tussenliggende jaren brengt het college via de jaarlijks begrotingscyclus verslag uit over de voortgang van de uitvoering. Eind 2023 is er een tussenevaluatie.

Relevante documenten

Beleidskader ‘Fier op Venlo'
Inhoud: Herijking van het beleidskader Maatschappelijk domein “een bijzondere tijd”
Tijdvak: april 2021

Presentatie Beleidskader ‘Fier op Venlo’
Inhoud: Een presentatie over het beleidskader ‘Fier op Venlo’ met de visies en accenten voor vernieuwing
Tijdvak: april 2021

Rapport Opiniepijlers: Sociaal Domein Venlo: herijking van het beleid
Inhoud: Een onderzoek naar de mening van 1.169 inwoners van de gemeente Venlo over het sociaal domein in de gemeente.
Tijdvak: september/oktober 2020

Chronologie totstandkoming van het beleidskader
Inhoud: Een chronologisch overzicht van de totstandkoming van het beleidskader.
Tijdvak: 2019-2021

Raadsnotitie Herijking beleidsplan sociaal domein
Inhoud: Een procesvoorstel om te komen tot een herijking van het beleid.
Tijdvak: Juni 2020

Evaluatie beleidsplan ‘Een bijzondere tijd’
Inhoud: Evaluatie van het decentralisatiebeleid
Tijdvak: Mei 2020

Initiatiefvoorstel ‘Bouwstenen Aanpak Venlo Zorgzame Samenleving’
Inhoud: opdracht vanuit de raad om een uitgewerkt voorstel te ontwikkelen voor de herijking van het beleidsplan sociaal domein.
Tijdvak: Juni 2019

Onderzoek Rekenkamer Venlo: Evaluatie 3D Venlo
Inhoud: Analyse financiële situatie, achtergronden en verbetermaatregelen
Tijdvak: September 2018

Tussenevaluatie 2016 van de 3D’s
Inhoud: Bevindingen gedaan tijden de (deel)evaluatie 2016.
Tijdvak: Januari 2017

Tussenevaluatie 2015 van de 3D’s
Inhoud: In deze tussenevaluatie bekijken we of de nieuwe manier van werken voldoende functioneert.
Tijdvak: Februari 2016

Een bijzondere tijd
Inhoud: Beleidsplan decentralisaties Sociaal domein
Tijdvak: September 2014

Belangrijke raadsbijeenkomsten

Besluitvormende raadsvergadering 28 april 2021
Bekijk de uitzending van 28 april 2021 terug

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 14 april 2021
Bekijk de uitzending van 14 april 2021 terug

Themabijeenkomst 7 april 2021
Kijk de uitzending van 7 april 2021 terug (kies Zaal 4)
Bekijk de presentatie in iBabs

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 18 maart 2021
Kijk de uitzending van 18 maart 2021 terug (zie 1:22:01)

Spiegelsessies 29 januari, 3 februari en 4 februari 2021
Een finale samenvatting van de spiegelsessies is te vinden in het beleidskader ‘Fier op Venlo’ (bijlage 5: Wolkenboom uit spiegelsessies)

Themabijeenkomst 3 juni 2020
Kijk de uitzending van 3 juni 2020 terug

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 10-06
Kijk de uitzending van 10 juni terug

Themabijeenkomst 2 september 2020
Kijk de uitzending van 2 september 2020 terug

Financieel inzicht

In de begroting vindt u de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De begroting is voor de raad van belang voor een goede oordeelsvorming over de inkomsten en uitgaven.

In deze video van de VNG vindt u meer informatie over de gemeentebegroting en de planning-en-control cyclus.

De begroting is ingedeeld in een aantal programma’s. De herijking van het sociaal domein valt in het programma ‘Gezond en actief Venlo’. In de jaarrekening kijken we terug op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. In de online begroting staat handig weergegeven wat de lasten, baten en het saldo zijn van het programma. Verder staat er wat de ambities/doelstellingen zijn van het programma, hoe we deze bereiken en wat het mag kosten.

Bekijk de begroting van het programma ‘Gezond en actief Venlo’ 2022-2025. De begroting van voorgaande jaren, productenraming en de stukken van de jaarrekening online zijn te bekijken via de website begroting.venlo.nl.

Betrokken partijen

Tijdens het ontwikkelproces van dit herijkte beleidskader, vragen en betrekken we binnen het Sociaal Domein een grote verscheidenheid aan burgers, groepen van burgers, organisaties en groepen van organisaties voor input en feedback.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Venlo is het centrale, onafhankelijke adviesorgaan in de gemeente Venlo. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees verder over Adviesraad Sociaal Domein

Leren, vergelijken en verdiepen

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
I&O Research onder bestuurders en ambtenaren vijf jaar na de decentralisatie
Publicatie SCP: Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.