Hoe vergadert de gemeenteraad?

De gemeenteraad vergadert tijdens de besluitvormende raadsvergadering, de oordeelsvormende raadsbijeenkomst en laat zich informeren tijdens beeldvormende raadsbijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Besluitvormende raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert één keer per maand om besluiten te nemen, meestal op een woensdagavond vanaf 19:00 uur. Alle raadsvergaderingen zijn (in beginsel) openbaar, iedereen is van harte welkom. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering gaan de raadsleden met elkaar en met het college van B en W in debat over de onderwerpen op de agenda. Aan het einde van het debat neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen.

Naast de besluitvormende raadsvergaderingen zijn er nog twee verschillende soorten raadsbijeenkomsten: de beeldvormende (infobijeenkomst, themabijeenkomst) en de oordeelsvormende raadsbijeenkomst.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst

Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten spreekt de raad met elkaar over de inhoud van de voorstellen, wat helpt om de raadsleden een politiek oordeel over het onderwerp te laten vormen.  Afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen en de zwaarte van de onderwerpen, besteedt de gemeenteraad één of twee avonden per maand aan de oordeelsvorming.

Aan het eind van elk agendapunt bepaalt de raad of een raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de besluitvormende raadsvergadering van die maand.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Rondom een belangrijk onderwerp organiseren we vaak een extra bijeenkomst voor de raad en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. We geven dan bijvoorbeeld meer informatie over het onderwerp of we peilen een eerste reactie. Alle aanwezigen mogen vragen stellen.

Agenda’s van de raadsbijeenkomsten

Het presidium bepaalt elke maand de agenda’s voor de bijeenkomsten en vergaderingen. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van elke partij in de gemeenteraad. De griffier ondersteunt het presidium. De burgemeester is de voorzitter. De vergadering van het presidium is niet openbaar.

U kunt de planning en agenda’s van de informatiebijeenkomsten/ themabijeenkomsten, oordeelsvormende raadsbijeenkomsten en de besluitvormende raadsvergaderingen terugvinden in ons raadsinformatiesysteem GO.

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie spreektijd krijgen en het woord richten tot de gemeenteraad. Dit kan gaan over onderwerpen op de agenda, maar ook over een onderwerp buiten de agenda. 

Vergaderdata

Bekijk de vergaderdata van de gemeenteraad.

Reglement van Orde

Het Reglement van Orde beschrijft de (spel)regels voor de raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten van de Venlose gemeenteraad.