Lokale wetten en regels

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Venlo bevatten regels over gemeentelijke zaken. De geldende regels vindt u op de landelijke website overheid.nl

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Wat u moet weten

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van B en W stelt beleidsregels vast.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Venlo neemt deel aan 11 samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen).  Daarbinnen worden bepaalde taken samen uitgevoerd en/of er zijn bepaalde bevoegdheden van de raad en/of het college aan overgedragen.

pdf Register gemeenschappelijke regelingen (PDF, 272.27 KB)
 

Aanwijzingsbesluit
 

pdf Aanwijzingsbesluit preventief fouilleren Venlo-Zuid 29 augustus 2020 (PDF, 179.78 KB)