Privacyverklaring

Algemeen

De gemeente Venlo streeft naar een excellente dienstverlening. Daar hoort ook bij dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe wij dit doen en welke rechten u heeft. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie de gemeente Venlo persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de levering van producten en diensten zoals een paspoort of vergunning. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Persoonsgegevens die gemeentelijke boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten verwerken, vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet politiegegevens (Wpg). Persoonsgegevens die onder de Wpg vallen noemen we politiegegevens.

Online formulieren

Als u via een online formulier op de website van de gemeente een aanvraag of melding doet, moet u zich hiervoor soms bekendmaken met behulp van uw DigiD. Gegevens gebruiken we dan uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag of melding.

Website

Venlo.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

Onze beloftes

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens verwerken we op behoorlijke en zorgvuldige wijze volgens de wet.

Transparantie

Het moet voor u duidelijk zijn hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, De gemeente informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gemeente Venlo houdt een verwerkingsregister bij waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden, met wie ze eventueel delen en hoe lang we ze bewaren. Het verwerkingsregister van de gemeente Venlo komt zo snel mogelijk beschikbaar.

Grondslag en doelbinding

We verwerken persoonsgegevens alleen met een rechtmatige grondslag en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. We gebruiken de persoonsgegevens in principe alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In een aantal gevallen gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (zoals bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover dat volgens de wet mag.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om bijvoorbeeld gemeentelijke taken uit te voeren of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente Venlo zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens laten we alleen verwerken door personen met een geheimhoudingsplicht. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u aanwijzingen van misbruik heeft, kunt u contact opnemen via info@venlo.nl of telefoonnummer 14 077.

Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat we uw persoonsgegevens delen. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. 

Proportionaliteit

Bij elke verwerking toetsen we of we niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor we de persoonsgegevens verwerken, kiezen we voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Bij elke verwerking toetsen we daarom of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Uw rechten

U heeft wettelijk verschillende rechten als uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of onder de Wet Politiegegevens (Wpg) vallen.

U heeft volgens de AVG de volgende rechten:

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
 • Beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens te verwerken
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking
 • Vergetelheid: u kunt verzoeken om ‘vergeten’ te worden
 • Dataportabiliteit: in sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens over laten dragen

U heeft volgens de Wpg de volgende rechten:

 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
 • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
 • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
 • Vernietiging: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen

Verzoek indienen

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kunt u schriftelijk of online indienen.

Schriftelijk

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Online

Deze mogelijkheid volgt binnenkort

Wij vragen u altijd om u te identificeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het stadskantoor. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Behandeling

Ook in de behandeling van uw verzoek is er een verschil tussen de AVG en de Wpg.

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op grond van de AVG beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Als uw verzoek heel complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan ontvangt u binnen een maand bericht waarin we aangeven dat we meer tijd nodig hebben voor het beoordelen van uw verzoek. Als wij niet aan uw verzoek tegemoet komen heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken.

Als u een inzageverzoek indient op grond van de Wpg ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst daarvan een reactie van ons. In bij wetgeving bepaalde gevallen kunnen wij onze inhoudelijke reactie maximaal 4 tot 6 weken uitstellen.

Als u een verzoek tot rectificatie of vernietiging doet, ontvangt u binnen een termijn van 4 weken een reactie van ons.

Als u niet tevreden bent

Mocht u een klacht hebben over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens, dan lossen wij dit graag naar tevredenheid op. Wij verzoeken u dan ook via onderstaande gegevens contact met ons op te nemen. Het staat u verder vrij een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via hun website.

Wijzigen privacyverklaring

Gemeente Venlo kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming is de onafhankelijke toezichthouder op de kwaliteit van de uitvoering van privacy wetgeving en beleid door de gemeente. U kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken via mail: fg@venlo.nl, of per post:

Gemeente Venlo
T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Heeft u vragen over cookies? Lees dan onze cookie-verklaring.