Subsidie duurzaam initiatief

Algemeen

Wilt u met een initiatief inwoners inspireren, informeren en bewust maken over de mogelijkheden die ze hebben om zelf te verduurzamen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij gemeente Venlo.

Wat u moet weten

U kunt subsidie aanvragen als:

 • De activiteiten bijdragen aan het programma Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad
 • Bewoners zijn betrokken bij de organisatie of uitvoering van de activiteiten
 • De activiteiten bijdragen aan de bewustwording over mogelijkheden tot verduurzaming bij inwoners, bedrijven, verenigingen en/of andere instanties

Meer informatie leest u in de Subsidieregel stimulering initiatieven Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad

Punten waar we op beoordelen

 • De mate waarin het initiatief waarde heeft voor de inwoners van Venlo en bijdraagt aan de wijk/buurt/dorp/gemeente en/of de leefomgeving van bewoners
 • De mate waarin het initiatief bijdraagt aan de versterking van de bewustwording en kennis over de mogelijkheden tot verduurzaming bij inwoners en bedrijven (voorbeeldwerking)
 • De mate waarin het initiatief waarde heeft voor het programma en het meerwaarde heeft en innovatief/nieuw is ten opzichte van bestaande initiatieven
 • De mate waarin de kosten van het initiatief in verhouding staan tot de te verwachten resultaten (bevorderen deelname inwoners aan duurzame activiteiten)
 • De mate waarin samenwerking is gezocht met andere partners in de gemeente Venlo en/of regio.

Per criterium kunt u nul tot en met vijf punten behalen. De criteria wegen alle vijf even zwaar.

Wie kan subsidie aanvragen

 • Alleen een samenwerkingsverband of een rechtspersoon kan subsidie aanvragen. 
 • Vraagt u aan als samenwerkingsverband? Wijs dan één van de betrokken partijen aan als penvoerder die de aanvraag namens het samenwerkingsverband doet. De penvoerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschikking.

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. Wij beoordelen de binnengekomen aanvragen op 2 momenten:

 • In de maand april
 • In de maand oktober

Financiële randvoorwaarden

Voor ondernemingen:

 • De gevraagde subsidie is tenminste € 250
 • Per project geven we maximaal € 5.000 subsidie
 • De initiatiefnemer zorgt voor een financiële bijdrage en/of medefinanciering door andere fondsen
 • De subsidie mag niet meer dan 50% zijn van de totale subsidiabele kosten
 • Bij een onderneming moet het gaan om een activiteit met een onderbouwde onrendabele top. Alleen de onrendabele top is subsidiabel

Voor maatschappelijke organisaties:

 • De gevraagde subsidie is tenminste € 250.
 • Per project, instelling en kalenderjaar geven we maximaal € 5.000 subsidie.
 • De initiatiefnemer zorgt voor minimaal 10% van de kosten voor een financiële bijdrage en/of medefinanciering door andere fondsen.
 • De eigen inbreng mag ook in natura, omgerekend naar een financieel bedrag. De inbreng in natura moet aannemelijk, redelijk en aantoonbaar zijn.

Wat u nodig heeft

 • Een overzicht waarmee u als initiatiefnemer zichtbaar maakt op welke wijze u bijdraagt aan de gestelde voorwaarden
 • Indien er sprake is van cofinanciering, een overzicht met wie de cofinanciering is aangegaan en waaruit de cofinanciering bestaat
 • Indien er sprake is van andere vormen van financiering een overzicht hiervan
 • Uittreksel KvK inschrijving

Als u de subsidie krijgt

Na de beoordeling krijgt u van de gemeente bericht of u subsidie krijgt. Als u subsidie krijgt, geldt het volgende:

 • De gemeente maakt binnen 4 weken na het verlenen van de subsidie het bedrag als voorschot aan u over
 • U maakt de activiteiten zelf bekend via de voor de wijk(en)/ buurt(en)/ dorp(en) geëigende communicatiekanalen
 • U zorgt zelf voor vergunningen, ontheffingen of andere toestemmingen die nodig zijn
 • Voor de verantwoording moet u aanleveren:
  • een overzicht van de getroffen maatregelen
  • de betaalde facturen inclusief betaalbewijzen
  • een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.

Vragen?

Neem dan contact op met onze medewerker Duurzaamheid
via 077 - 207 92 11 of mail naar morgeninvenlo@venlo.nl