Subsidie transformatiefonds Venlo

Als u eigenaar of gebruiker bent van een pand in het centrum van Venlo, Blerick of Tegelen, heeft u mogelijk recht op een eenmalige subsidie uit het Transformatiefonds.

Doel en onderdelen

In de centrumgebieden van  Venlo, Blerick en Tegelen wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De centra hebben een belangrijke functie in de gemeente, maar ook in de regio Noord-Limburg.

Doel subsidieregel

 • Versterken van de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen
 • De (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
 • Het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren
 • Herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Om de centrumgebieden een kwaliteitsimpuls te geven is er de subsidieregel transformatiefonds Venlo. De subsidieregel bestaat uit vijf onderdelen.

Subsidie gebruiksoptimalisatie

Eénmalige subsidie voor bouwkundige aanpassingen aan een pand om het economisch gebruik te optimaliseren.
Doelgroep: ondernemingen of pandeigenaren
Toepassingsgebied: kernwinkelgebied Venlo, aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten en inrichtingskosten), minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Subsidie transformatie detailhandel

Eénmalige subsidie voor een pand met gebruik detailhandel dat verbouwd of aangepast wordt naar een ander gebruik, niet zijnde detailhandel.
Doelgroep: pandeigenaren van panden met bestemming detailhandel, met verzamelbestemming waarin het gebruik als detailhandel is opgenomen of met aanduiding waarin het gebruik als detailhandel is opgenomen
Toepassingsgebied: aanloop kernwinkelgebied Venlo (behoud economische functie) en buiten kernwinkelgebied Venlo, buiten kernwinkelgebied Tegelen of buiten kernwinkelgebied Blerick (economische functie of wonen);
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten en inrichtingskosten), minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.

Subsidie bedrijfsverplaatsing

Eénmalige subsidie voor het verplaatsen van de onderneming naar het aanloop kernwinkelgebied Venlo, het kernwinkelgebied Venlo, het kernwinkelgebied Tegelen of het kernwinkelgebied Blerick.
Doelgroep: ondernemingen op het gebied van detailhandel, horeca, dienstverlening en andere centrumfuncties
Toepassingsgebied: de onderneming wordt verplaatst naar aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick en is daar nog niet gevestigd.
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verhuiskosten, inrichtingskosten van het pand op de nieuwe locatie) en een tegemoetkoming in de huurgewenning, minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000.

Subsidie gevelverbetering

Eénmalige subsidie voor het verbeteren, dan wel in historische staat reconstrueren van de gevel van een pand.
Doelgroep: pandeigenaren
Toepassingsgebied: kernwinkelgebied Venlo, aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten), minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000.

Subsidie planvorming

Eénmalige subsidie voor het opstellen van een (ontwerp)plan, ontwerp of haalbaarheidsonderzoek dat ter voorbereiding dient voor een potentiële aanvraag voor gevelverbetering, gebruiksoptimalisatie, transformatie of bedrijfsverplaatsing:
Doelgroep: ondernemingen of pandeigenaren, die een plan ontwikkelen ter voorbereiding van een potentiële aanvraag op een van de subsidieonderdelen gevelverbetering, gebruiksoptimalisatie, transformatie detailhandel en bedrijfsverplaatsing.
Toepassingsgebied: afhankelijk van het subsidie onderdeel waarvoor een plan wordt ontwikkeld.
Subsidie: 70% van de subsidiabele kosten (kosten van inhuur externen), minimaal € 0 en maximum € 2.500

Gebieden en subsidieplafonds

Indeling centrumgebieden

De centrumgebieden van Tegelen, Blerick en Venlo kennen ieder een zogenaamd kernwinkelgebied en een buiten-kernwinkelgebied. In een buiten-kernwinkelgebied zijn winkels en buurtsteunpunten aanwezig die behouden moeten blijven voor een goed woon- en leefklimaat voor inwoners. Omdat de kern van Venlo groter en meer divers is, heeft dit centrumgebied ook een aanloop-kernwinkelgebied.

Kern Venlo

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied binnenstad/centrum Venlo
 • aanloop kernwinkelgebied: aanloopstraten van het kernwinkelgebied Venlo
 • buiten kernwinkelgebied: overige stedelijke kern Venlo

Kern Blerick

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied stadsdeelcentrum Blerick
 • buiten kernwinkelgebied: overige stedelijke kern Blerick

Kern Tegelen

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied stadsdeelcentrum Tegelen
 • buiten kernwinkelgebied: overige stedelijke kern Tegelen

Subsidieplafonds


Per gebied geldt dat er een maximum bedrag beschikbaar is voor het totaal aan verstrekte subsidies binnen dat gebied.

 • Kern Venlo: € 250.000
 • Kern Blerick: € 125.000
 • Kern Tegelen: € 125.000

 Voor het onderdeel planvorming staat een plafond van: € 25.000.

Vragen en opmerkingen

Heeft u als ondernemer nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Contact

E-mail: ondernemersloket@venlo.nl 
Telefoon: 14 077