Subsidie transformatiefonds Venlo

Algemeen

Bent u eigenaar of gebruiker van een pand in het centrum van Venlo, Blerick of Tegelen? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige subsidie uit het Transformatiefonds.

Doel en onderdelen

In de centrumgebieden van  Venlo, Blerick en Tegelen kunnen mensen winkelen, wonen, werken en recreëren. De centra hebben een belangrijke functie in de gemeente, maar ook in de regio Noord-Limburg.

Doel subsidieregel

 • Sterker maken van de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen
 • De (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of sterker te maken;
 • Het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren
 • Herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Om de centrumgebieden een kwaliteitsimpuls te geven is er de subsidieregel transformatiefonds Venlo 2024. De subsidieregel bestaat uit vijf onderdelen.

Subsidie gebruiksoptimalisatie

Eénmalige subsidie voor bouwkundige aanpassingen aan een pand om het economisch gebruik te verbeteren, eventueel in combinatie met activiteiten die erop zijn gericht om een deel van het pand geschikt te maken voor bewoning .
Doelgroep: bedrijven of pandeigenaren
Toepassingsgebied: kernwinkelgebied Venlo, aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen, aanloop kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten en inrichtingskosten), minimaal € 4.000 en maximaal € 50.000. Indien sprake is van een combinatie tussen activiteiten voor het economische gebruik en het geschikt maken voor bewoning dan gelden aanvullende voorwaarden, zie hiervoor artikel 11.1.a uit de subsidieregel en het rekenvoorbeeld dat is opgenomen in de toelichting op de subsidieregel.

Subsidie transformatie detailhandel

Eénmalige subsidie voor een pand met gebruik detailhandel dat u verbouwt of verandert naar een ander gebruik, niet zijnde detailhandel.
Doelgroep: eigenaren van panden met bestemming detailhandel, met verzamelbestemming waarin het gebruik als detailhandel is opgenomen of met aanduiding waarin het gebruik als detailhandel is opgenomen
Toepassingsgebied: aanloop kernwinkelgebied Venlo en Tegelen en buiten kernwinkelgebied Venlo, Tegelen of Blerick (economische functie of wonen, mits men over de benodigde omgevingsvergunning beschikt);
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten en inrichtingskosten). Minimaal € 4.000 en maximaal € 50.000.

Subsidie bedrijfsverplaatsing

Eénmalige subsidie voor het verplaatsen van de onderneming binnen of naar het aanloop kernwinkelgebied Venlo, het kernwinkelgebied Venlo, het aanloop kernwinkelgebied Tegelen, het kernwinkelgebied Tegelen of het kernwinkelgebied Blerick.
Doelgroep: bedrijven op het gebied van detailhandel, horeca, dienstverlening en andere centrumfuncties
Toepassingsgebied: u verplaatst de onderneming naar aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick en is daar nog niet gevestigd.
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (kosten voor verhuizen en inrichtingskosten in het nieuwe pand ) en een tegemoetkoming in de huurgewenning. Minimaal € 4.000 en maximaal € 20.000.

Subsidie gevelverbetering

Eénmalige subsidie voor het verbeteren, dan wel in historische staat reconstrueren van de gevel van een pand.
Doelgroep: pandeigenaren
Toepassingsgebied: kernwinkelgebied Venlo, aanloop kernwinkelgebied Venlo, kernwinkelgebied Tegelen, aanloop kernwinkelgebied Tegelen of kernwinkelgebied Blerick
Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten (verbouwingskosten). Minimaal € 2.000 en maximaal € 15.000.

Subsidie planvorming

Eénmalige subsidie voor het maken van een (ontwerp)plan, ontwerp of haalbaarheidsonderzoek als voorbereiding voor een mogelijke aanvraag voor gevelverbetering, gebruiksoptimalisatie, transformatie of bedrijfsverplaatsing:
Doelgroep: bedrijven of pandeigenaren, die een plan ontwikkelen als voorbereiding voor een mogelijke aanvraag op een van de subsidieonderdelen gevelverbetering, gebruiksoptimalisatie, transformatie detailhandel en bedrijfsverplaatsing.
Toepassingsgebied: afhankelijk van het subsidie onderdeel waarvoor u een plan ontwikkelt.
Subsidie: 70% van de subsidiabele kosten (kosten van inhuur externen). Maximaal € 5.000 

Gebieden en subsidieplafonds

Indeling centrumgebieden

De centrumgebieden van Tegelen, Blerick en Venlo kennen elk wat we noemen een kernwinkelgebied en een buiten-kernwinkelgebied. In een buiten-kernwinkelgebied zijn winkels en buurtsteunpunten aanwezig die zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor inwoners. In de centrumgebieden van Venlo en Tegelen is tevens sprake van een aanloop kernwinkelgebied. 

De verschillende kernen en daarin van toepassing zijnde gebiedsaanduidingen zijn met kaartjes opgenomen in de subsidieregeling. Dit komt in het kort neer op:

Kern Venlo

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied binnenstad/centrum Venlo
 • aanloop kernwinkelgebied: aanloopstraten van het kernwinkelgebied Venlo
 • buiten kernwinkelgebied: andere stedelijke kern Venlo

Kern Blerick

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied stadsdeelcentrum Blerick
 • buiten kernwinkelgebied: andere stedelijke kern Blerick

Kern Tegelen

 • kernwinkelgebied: concentratiegebied zuidelijke stadsdeelcentrum Tegelen
 • aanloop kernwinkelgebied: concentratiegebied noordelijke stadsdeelcentrum Tegelen
 • buiten kernwinkelgebied: andere stedelijke kern Tegelen

Subsidieplafonds

Met ingang van 12 juni 2024 is deze subsidieregeling herijkt. Het subsidieplafond is daarbij vastgesteld op € 500.000 voor de gehele subsidieregeling.

Vragen en opmerkingen

Heeft u als ondernemer nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Contact

E-mail: ondernemersloket@venlo.nl 
Telefoon: 14 077

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.