Instructie subsidieaanvraag

Subsidie aanvragen

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage om activiteiten te stimuleren die zonder een bijdrage niet voor de hand liggen of van de grond (zullen) komen. Het subsidie-instrument is voor de gemeente Venlo een middel om doelgericht te beïnvloeden en daarmee beleidsdoelen en -ambities te realiseren. Dat wil zeggen dat organisaties in de samenleving worden gestimuleerd om bij te dragen aan de realisatie van onze doelen en ambities.

Hoe wordt een subsidieaanvraag beoordeeld?

De gemeente beoordeelt ingekomen subsidieaanvragen aan de hand van geldende wet- en regeling zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de door het college vastgestelde subsidieregels. In de Algemene subsidieverordening en de subsidieregels staan onder andere de voorwaarden en kaders waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

Welke vormen van subsidies zijn er?

Gemeente Venlo maakt onderscheid tussen twee vormen van subsidie:

 • Structurele subsidie: een bijdrage voor activiteiten die structureel van aard zijn, zoals het jaarlijks organiseren van een Sinterklaasoptocht.
 • Eenmalige subsidie: een bijdrage voor activiteiten met een tijdelijk karakter, zoals een eenmalige voorstelling of project.

Wanneer moet ik mijn subsidieaanvraag indienen?

Voor de structurele en incidentele subsidies gelden andere termijnen voor het aanvragen.

 • Aanvraag van een structurele subsidie 2022: vóór 1 oktober 2021.
  U ontvangt uiterlijk 31 december 2021 bericht over uw subsidieaanvraag 2022.
 • Aanvraag van een eenmalige subsidie: minimaal 8 weken voordat u begint met de activiteiten.
  U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw subsidieaanvraag. Uitzondering hierop zijn de eenmalige innovatiesubsidies binnen het cluster Sport en Sociale Basis. Deze dienen ook vóór 1 oktober 2021 aangevraagd te worden.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U moet een subsidie online aanvragen.
Aan de aanvraag voegt u tenminste de onderstaande informatie toe via bijlagen:

 • een activiteitenplan
 • een beschrijving van de doelen en resultaten die u wilt bereiken, en hoe de activiteiten daarin bijdragen. Dit verloopt via het digitale aanvraagformulier
 • een begroting met dekkingsplan: hoe denkt u deze activiteiten te gaan financieren
 • inzicht in uw eigen vermogen middels een jaarrekening of balans
 • wanneer van toepassing een aanvullend aanvraagformulier (middels een apart format) om uw aanvraag inhoudelijk te duiden

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten
 • kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • opgave van bestuurssamenstelling en wanneer van toepassing een jaarverslag
 • jaarrekening of balans van het voorgaande jaar

 

Bijlage: Instructie subsidies

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Een subsidie wordt middels een subsidiebeschikking vooraf toegekend, dit noemen we de verlening. In mei van het opvolgend subsidiejaar dient u zich te verantwoorden over de inzet van de verleende subsidie, dit noemen we de verantwoording. Aan de hand van deze informatie wordt de subsidie definitief vastgesteld, dit noemen we de subsidievaststelling. Wanneer activiteiten niet zijn uitgevoerd kan de subsidie teruggevorderd worden. In de beschikking over de subsidieverlening is opgenomen óf en hoe u een aanvraag tot vaststelling moet doen.

De afzonderlijke subsidieregel schrijft voor hoe de subsidiemiddelen worden verdeeld wanneer het subsidieplafond wordt bereikt. Doorgaans wordt gehanteerd dat de subsidiemiddelen evenredig over alle toegekende aanvragen worden verdeeld. Voor de incidentele subsidies geldt dat deze in volgorde van binnenkomst worden toegekend totdat het subsidieplafond is bereikt.

De looptijd van een begroting volgt niet altijd een kalenderjaar, maar soms ook een seizoen. Dit is geen probleem, als bij de aanvraag de meest recent vastgestelde begroting (door de Algemene Ledenvergadering of het bestuur) is toegevoegd

Onder het eigen vermogen wordt verstaan alle bezittingen minus de schulden. Dit betekent dat ook gebouwen of uniformen die in beheer zijn van de organisatie onderdeel zijn van het eigen vermogen. De waarde van deze bezittingen dienen dus ook zichtbaar te zijn. Doorgaans is uw eigen vermogen opgenomen in de jaarrekening of balans.

Een organisatie treft doorgaans voorzieningen of bestemmingsreserves om bepaalde bezittingen op den duur te vervangen zoals uniformen of instrumenten. Vermogensbestandsdelen waarvoor een door het bestuur vastgestelde bestemming is gegeven voorzien van een plan en tijdsplanning zijn uitgezonderd als onderdeel van het eigen vermogen.

Wanneer uw organisatie geen jaarrekening of balans opstelt, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente. Deze informatie is ook terug te vinden op www.venlo.nl/subsidies

In het activiteitenplan is opgenomen welke activiteiten de organisatie het komende (subsidie)jaar van plan is om uit te voeren. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen en resultaten van de subsidieaanvraag. Deze doelstellingen en resultaten omschrijft u over het algemeen in het digitale aanvraagformulier. Wanneer dit niet het geval is, dient u deze in uw activiteitenplan op te nemen. 

Wanneer u aantoonbaar kunt maken dat u op meerdere beleidsvelden actief bent, kunt ook voor meerdere beleidsvelden een subsidieaanvraag indienen. De subsidieregels sluiten elkaar namelijk niet uit.

Als u deel uitmaakt van een omni-vereniging en actief bent op meerdere beleidsvelden kunt u ook voor meerdere beleidsvelden een subsidieaanvraag indienen.

 

Een project is onderdeel van een totale jaarbegroting van een organisatie. Voor de subsidies onder Toerisme en recreatie geldt dat de toets op het eigen vermogen plaatsvindt op de totale jaarbegroting en niet op de projectbegroting. Deze laatste is immers een afgeleide van de totale begroting. Een rekenvoorbeeld: uw organisatie heeft een totale begroting van €200.000,-. Het project waar u subsidie aanvraagt heeft een omvang van €65.000,-. Uw eigen vermogen is €73.000,-. De toets op het eigen vermogen (€73.000,-) vindt plaats op uw totale jaarbegroting (€200.000,-). Uw eigen vermogen overschrijdt in dit rekenvoorbeeld dus niet de gestelde 100%.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken (na dagtekening van de brief over de subsidieverlening) bezwaar aantekenen. U stuurt uw bezwaar naar: Burgemeester en wethouders van Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo. Het bezwaar dient ondertekend te zijn door de persoon die volgens uw eigen statuten bevoegd is om te ondertekenen.