Subsidie voor monument

Algemeen

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan kunt u misschien subsidie krijgen voor (een deel van) de kosten. Subsidie voor een gemeentelijk monument vraagt u aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

 • De gemeente geeft alleen subsidie voor gemeentelijke monumenten.
 • Niet voor alle kosten kunt u subsidie krijgen. In de subsidieverordening Stadsvernieuwing (hoofdstuk 3) leest u voor welke kosten u subsidie kunt krijgen.
 • Als u een subsidie krijgt voor onderhoud, is deze 15% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 4.540,-.
 • Als u een subsidie krijgt voor restauratie, is deze 25% van de kosten tot een maximaal bedrag van € 22.690,-.
 • U kunt subsidie aanvragen als de verwachtte kosten ten minste € 905,- zijn.
 • Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen van 50% van de kosten van het lidmaatschap van de Monumentenwacht.
 • Voor het uitvoeren van grote werkzaamheden aan een monument, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Informatie over onderhoud en restauratie van rijksmonumenten, vindt u op de website monumenten.nl.
 • Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vul het aanvraagformulier dan handmatig in.

Gereedmelding

Als de gemeente u een (voorlopige) subsidie heeft toegekend voor restauratie of onderhoud van een gemeentelijk monument, moet u aan de gemeente melden als de werkzaamheden klaar zijn.

Overzicht monumenten

Wilt u weten of uw woning een gemeentelijk monument is? Kijk op onze monumentenlijst.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.

Verantwoorden en vaststellen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat u moet weten

 • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
 • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.
 • Vereiste gegevens:
  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 
  • Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.