Erkennen van een kind

Algemeen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen.

Wat u moet weten

 • Uw situatie bepaalt wat u nodig heeft voor de erkenning. En wie bij de erkenning aanwezig moeten zijn. 
 • Beantwoord de vragen in het formulier Wat heeft u nodig voor erkenning? 
 • Na het invullen van het formulier kunt u een afspraak inplannen voor erkenning. U maakt de afspraak via de link in het formulier.
 • Indien u meerdere kinderen wilt erkennen, bijvoorbeeld vanwege de geboorte van een twee- of meerling, dan geeft u dit aan bij het maken van de afspraak
 • Het erkennen van een kind is gratis

Waarom erkennen?

Erkenning houdt in:

 • U krijgt een zorg- en op­voe­dings­plicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erf­recht.
 • Het kind kan bij de er­ken­ning uw ach­ter­naam krij­gen.

Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, hebben de erkenner (vader of duomoeder) en de biologische moeder gezamenlijk ouderlijk gezag. Als dit niet gewenst is, kan dit worden aangegeven bij de erkenning. Gezamenlijk ouderlijk gezag houdt in dat u samen belangrijke zaken voor uw kind regelt, zoals: medische beslissingen en het aanvragen van een paspoort.

Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind 

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en krijgt u binnen deze relatie een kind, dan hebt u als man automatisch het juridisch vaderschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. Ook hebt u binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap allebei automatisch het ouderlijk gezag.

Goed om te weten

 • De moe­der moet al­tijd toe­stem­ming ge­ven voor er­ken­ning. Ook bij een twee­de of vol­gend kind uit een re­la­tie.
 • De erkenner hoeft niet de biologische ouder te zijn. Wel moet de erkenner minimaal 16 jaar oud zijn.
 • De erkenner moet altijd persoonlijk langskomen
 • Het is aan te ra­den om zo vroeg mo­ge­lijk tij­dens de zwan­ger­schap de er­ken­ning te re­ge­len. Het voor­deel van er­ken­ning tij­dens de zwan­ger­schap: het kind heeft ju­ri­disch ge­zien met­een twee ou­ders, ook als er voor de ge­boor­te­aan­gif­te iets ge­beurt met de per­soon die het kind heeft er­kend. Daar­om ad­vi­se­ren wij u om deze op­tie te kie­zen. Ook bij een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie.

Moment van erkennen

Erkennen tijdens de zwangerschap

 • Dit kan in elke ge­meen­te in Ne­der­land. Het hoeft niet per se in uw woon­plaats.
 • Bij het eer­ste kind geldt: de moe­der moet per­soon­lijk mee ko­men als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt of een combinatie van de achternamen.  Als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de moe­der krijgt, mag de moe­der schriftelijk toe­stem­ming ge­ven. Vul hiervoor de vragenlijst in.
 • Bij een twee­de of vol­gend kind geldt: de moe­der moet op­nieuw toe­stem­ming ge­ven. Een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het eer­ste kind.
 • Als u wilt dat de moe­der al­leen het ge­zag over het kind heeft moet zij al­tijd per­soon­lijk mee ko­men. Als u sa­men het ge­zag over het kind wilt heb­ben hoeft dat al­leen als u de ach­ter­naam wilt kie­zen.

Bij de geboorteaangifte

 • Dit moet in de ge­meen­te waar het kind ge­bo­ren is.
 • Bij het eer­ste kind geldt: de moe­der moet per­soon­lijk mee ko­men als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt of een combinatie van de achternamen. Als u wilt dat het kind de ach­ter­naam van de moe­der krijgt, mag de moe­der schriftelijk toe­stem­ming ge­ven. Vul hiervoor de vragenlijst in.
 • Bij een twee­de of vol­gend kind geldt: de moe­der moet op­nieuw toe­stem­ming ge­ven. Een twee­de of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het eer­ste kind.
 • Als u wilt dat al­leen de moe­der het ge­zag over het kind heeft moet zij al­tijd per­soon­lijk mee ko­men. Als u sa­men het ge­zag over het kind wilt heb­ben hoeft dat al­leen als u de ach­ter­naam wilt kie­zen.

Na de geboorteaangifte

 • Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.
 • De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt of een combinatie van de achternamen. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, mag de moeder schriftelijk toestemming geven. Vul hiervoor de vragenlijst in.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Als u wilt dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft moet zij altijd persoonlijk mee komen. Als u samen het gezag over het kind wilt hebben hoeft dat alleen als u de achternaam wilt kiezen.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar dan moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is dan moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is dan moet alleen het kind toestemming geven.

Meenemen

Uw situatie bepaalt wat u nodig heeft voor de erkenning. En wie bij de erkenning aanwezig moeten zijn. Beantwoord de vragen in het formulier Wat heeft u nodig voor erkenning? Dan krijgt u uitleg wat u moet meenemen.