Verantwoorden en vaststellen subsidies

Algemeen

Heeft u in 2022 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat is subsidievaststelling?

Na verlening van subsidie moet u verantwoording afleggen over de uitvoering van de uitgevoerde activiteiten. Bij uw aanvraag tot vaststelling levert U bewijs over de manier hoe het geld is besteed en of het doel van de activiteit is bereikt. 

Hoe beoordelen we een aanvraag tot subsidievaststelling?

De gemeente beoordeelt ingekomen subsidieaanvragen aan de hand van geldende wet- en regeling zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening  en de door het college vastgestelde subsidieregels. In de Algemene subsidieverordening en de subsidieregels staan onder andere de voorwaarden en kaders waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. In de beschikking die u heeft ontvangen na uw aanvraag staan mogelijk nog aanvullende eisen.

Aanvragen

  • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2023 bij ons binnen is. 
  • Als u meerdere subsidies heeft ontvangen voor diverse activiteiten of projecten, dan vragen we per activiteit een afzonderlijk verslag.

Vereiste gegevens:

  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten die hier aan verbonden zijn. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. Uit het verslag blijkt in hoeverre de activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre u aan de verplichtingen heeft voldaan.
  • Eventueel aanvullende eisen zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. Controleer dus altijd deze beschikking of hier aanvullende voorwaarden en/of eisen in zijn opgenomen. 

Deze vaststellingsprocedure hoeft u alleen te doorlopen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.